New Decade Consultancy

Samen de nieuwe koers bepalen!

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van recent verschenen artikelen die door Willem Hengeveld geschreven zijn. Voor meer informatie of het maken van een afspraak aarzel niet contact met ons op te nemen.

Media

U kunt de verschillende publicaties teruglezen die via de website, magazines of LinkedIn namens New Decade Consultancy geplaatst zijn.

Drie maal korting, waarom?

Tenminste drie momenten zijn cruciaal voor het op juiste en correcte wijze verwerken van de bestede uren en het vervolgens declareren van de bestede tijd aan de cliënt. Veel advocaten worstelen daarmee.

Zes horden voor de hedendaagse advocatuur

De zes horden in de juridische markt opnieuw beschouwd. Ik noem in deze blog met name de Wederopstanding van de Legal Arms van de Big4 Accountants, de opkomst van juridische niches en boutiques, de ALSP’s, Technologie, de invloed van de komst van de Angelsaksische advocatenkantoren en tenslotte de alles omvattende War for Talent.

Honden, katten en advocaten

Met enige regelmaat worden verschillende typen advocaten vergeleken met dieren. Zie bijvoorbeeld het boekje van Bruno Tideman ‘Dierenriem van de advocatuur’. Al op de omslag wordt de kernvraag gesteld “Hoe dien je een rat van repliek?” In het Amerikaanse Law Vision is recent een blog gepubliceerd over het antwoord op de vraag of de partnergroep op een advocatenkantoor vergeleken kan worden met een verzameling katten of een roedel honden.

Productiviteit van advocaten, partners versus medewerkers 

Cijfers uit de Verenigde Staten afkomstig uit het Clio Legal Trends Report 2022 laten zien dat een deel van de US Lawyers slechts eenderde van hun werkdag ‘billable hours’ schrijven. Dat is op zich een verbetering ten opzichte van de 31% gedurende de 3 voorafgaande jaren. Dat betekent echter dat (nog steeds) tweederde gedeelte van de werkdag aan niet declarabele activiteiten wordt besteed. Anderzijds zijn in de gerapporteerde periode 10% meer zaken geopend vergeleken met de ‘prepandemic baseline’ van 2019. Hetzelfde onderzoek laat zien dat de ‘utilisation’ (percentage van een 8-urige werkdag besteed aan billable hours) wel met gemiddeld 18% is verbeterd sedert 2016.

Een andere uitkomst van het rapport is dat per zaak gemiddeld meer tijd wordt besteed. Dat zou kunnen betekenen dat de geënquêteerde groep advocaten in de US grotere zaken behandelt die meer tijd vergen. De conclusie van het rapport is dat de gewerkte uren daarmee een hogere waarde vertegenwoordigen.

Is Uurtje/factuurtje obsoleet?

Met regelmaat verschijnen artikelen en blogs over het al dan niet obsolete karakter van het systeem van uurtje/factuurtje in de advocatuur. Het eerste dat opvalt, is dat veel van de criticasters vooral een journalistieke achtergrond hebben. Van de zijde van zakelijke cliënten wordt zelden een onderbouwd artikel gevonden waarin de methode van afrekenen op urenbasis als zodanig ter discussie wordt gesteld. In de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen de advocaat en de cliënt ziet men wel regelmatig het resultaat van onderhandelingen in die zin dat een deel van het werk tegen een vast tarief wordt uitgevoerd, en het meer ongewisse deel tegen uurtarief.

Trends 2023, Bedreigingen en ontwikkelingen

Leest men de macro-economische voorspellingen van de banken dan worden veelal 3 ontwikkelingen genoemd waarvan men uitgaat dat deze zich zullen voordoen. Allereerst is men alom van oordeel dat de inflatie nog enige tijd op een hoog niveau zal aanhouden, zij het dat de toename van de inflatie zal afnemen. Als tweede ontwikkeling wordt aan de inflatie een milde recessie gekoppeld. Derde belangrijke ontwikkeling is de blijvende ‘war on talent’ als gevolg van de vergrijzing enerzijds en de ontgroening anderzijds.

Suggesties voor de begroting van het komende jaar

Zeker in een tijd van onrust in de wereld en de daardoor afnemende economische activiteit en oplopende inflatie wordt her en der, ook in de advocatuur, gevreesd voor een lagere omzet. Is het niet dit jaar dan toch zeker volgend jaar (2023). Nog afgezien van de oorlog in Oekraïne, de gevolgen van de Corona-pandemie en de inflatie, zijn er structurele omstandigheden die de klassieke advocatuur onder vuur nemen.

Droom of nachtmerrie: een kantoor zonder strategie

Goede voorbereiding is het halve werk. In het FD van 29 juli 2022 wordt beschreven wat er zoal mis kan gaan bij aankoop van een vakantiehuis in het buitenland. Een hele ceel aan valkuilen wordt opgesomd, zoals onbekwame makelaars, niet-bestaande bouwvergunningen en scheve zwembaden. De boodschap is: maak een plan, inventariseer de voetangels en klemmen en begroot een budget voordat je overgaat tot koop. Wat in het FD wordt beschreven voor een tweede woning in het buitenland, geldt in de privésfeer evenzeer voor de koop van een nieuwe keuken of het plaatsen van een dakkapel. Het populaire tv-programma ‘Ik vertrek’ vormt een compilatie van alle problemen die kunnen opdoemen.

Invloed van het Inflatiespook op de Advocatuur als onderneming

Een Thomson Reuters rapport van 8 augustus 2022 laat zien dat de Law Firm Financial Index in Amerika in de eerste kwartalen van 2022 scherp is gedaald. Lagere omzetten; veelal gelijkblijvende kosten.

Niet valt in te zien waarom een dergelijke daling de Europese kantoren niet zou treffen. De op zich atypische veroorzaakte huidige inflatie zal de advocatuur noch het notariaat links laten liggen.

Het laat zich raden dat de aanstaande economische neergang ook in de juridische dienstverlening zal leiden tot afnemende omzetten en dus lagere winsten. De lagere winsten zullen versterkt worden door de gevolgen van de ‘War for talent’ binnen de juridische dienstverlening. Deze heeft ertoe geleid dat de laatste jaren de investering in mensen met relatief hoge financiële vergoedingen gepaard is gegaan.

Het verdienmodel van de advocatuur en het notariaat brengt met zich mee dat bij een lagere omzet de personeelskosten hoog blijven, met als gevolg een aanzienlijk lagere winst. Er wordt wel gerekend dat elke euro lagere omzet leidt tot een drievoudige lagere winst. Oorzaak: de kosten kunnen veelal niet op korte termijn substantieel worden verlaagd.

Lessons learned van de ondergang van Dewey LeBoeuf in 2012

Het Amerikaanse advocatenkantoor Dewey LeBoeuf is in 2012 ten onder gegaan. Bloomberg heeft in juli 2022 gesproken met Steven Davies, de voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor. In een 20 minuten durende video geeft deze zijn visie over “The Rise and Fall of Dewey Leboeuf”. De video wordt gelardeerd met commentaar van onder andere Vivia Chen van Bloomberg Law.

De cijfers van de Top-50 van de advocatuur nader beschouwd

Advocatie schrijft in haar publicatie van de omzetcijfers 2021 (juni 2022) van de zogenaamde Top-50 in de Advocatuur: “middelgrote kantoren aan de top”. Advocatie lijkt met name gefascineerd door de omzetstijgingen van een aantal middelgrote kantoren. Op zich is opvallend dat een aantal van die kantoren in 2021 in staat is gebleken om de inzetten structureel te verhogen.

Actie geboden: Vat de koe bij de horens

Recent heb ik artikelen gepost over de War for talent en het gevaar voor burn-out. Die beide blogs zijn duizenden malen gelezen. De minder gewenste effecten van beide fenomenen hangen sterk samen met de strategische inrichting en opbouw van het kantoor. Er is geen diepgaand onderzoek nodig om vast te stellen dat veel advocaten- en notariskantoren zeggen te werken volgens een overdachte en vastgestelde strategie, maar niets is minder waar.

Ontstressende tips voor advocaten om de praktijkdruk te weerstaan

De laatste jaren worden dagbladen en boeken vol geschreven over het fenomeen burn-out. Het onderwerp is op zich niet nieuw. De laatste jaren heeft burn-out meer dan voorheen aandacht in de media. Zie bijvoorbeeld FD van 25 maart 2022 waar de gevolgen van een gemiste promotie worden besproken aan de hand van de perikelen rond Frank Underwood in House of Cards. Ik beperk mij in deze blog tot de ‘well-being’ van advoca

Toekomst kleine advocatenkantoren: de ‘war for talent’ en de concurrentie

De ‘war for talent’ is alom aanwezig, in alle lagen van de beroepsbevolking. Zo kampt de Horeca ermee, Schiphol maar ook de zakelijke dienstverlening, waaronder de advocatuur. In Angelsaksische landen denkt men de oplossing gevonden te hebben in exorbitante verhogingen van het starterssalaris en ook voor de daarna volgende jaren. In Europa, uitgezonderd de kantoren in London, doen de kantoren het kalmer aan. De salarisverhogingen zijn in Nederland nog steeds overzichtelijk.

Advocatuur, corona en NOW

In maart 2022 heeft het UWV het Register zesde aanvraagperiode NOW gepubliceerd. Nu de Corona-pandemie haar ergste gevolgen begint te verliezen, kan een eerste balans worden opgemaakt.

Voorop zij opgemerkt dat de NOW-regeling voor veel kantoren een uitkomst is geweest om hun exploitatie te kunnen voortzetten en hun werkgelegenheid te behouden. Ik veroorloof mij een paar opmerkingen.

Benchmark-onderzoek Advocatuur 2021: lekt er omzet weg?

In maart 2022 heeft Wolters Kluwer haar tweede Benchmark-onderzoek naar de Belgische kleine en middelgrote advocatenkantoren gepubliceerd. Het onderzoek is gehouden in het najaar van 2021 en ziet ook op dat jaar. Het is interessant kennis te nemen van alle resultaten van het onderzoek. Ik licht er nu slechts één onderdeel uit, namelijk de wens die bij de meeste kantoren aanwezig is: het verhogen van de omzet en daarmee de wi

Oekraïne: ‘call to action’

Het nieuws wordt dezer dagen volledig beheerst door de oorlog in Oekraïne. Het is overduidelijk dat de gevolgen van deze oorlog nog lang zullen naijlen. In de eerste plaats voor de burgers van Oekraïne die hun dagelijkse bestaan letterlijk in rook zien opgaan. Grote vluchtelingen stromen zijn reeds op gang gekomen. Het is een humanitaire ramp.

Top 50 Advocatuur 2022: Battle for Talent

Medio januari 2022 heeft Advocatie de cijfers van de aantallen advocaten van de Nederlandse Top-50 gepubliceerd. Ik veroorloof mij enkele opmerkingen over de cijfers en het commentaar van zowel de redactie (Joris Rietbroek) als van Gerard Tanja.

Praktijkontwikkeling, Ondernemerschap en het Coalitieakkoord

Kerstmis en de jaarwisseling 2021/2022 liggen achter ons. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Het in december 2021 door de beoogde coalitiepartners gepresenteerde Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’i biedt volop ideeën en mogelijkheden. De in het akkoord aangekondigde beleidsmaatregelen kunnen een leidraad zijn voor toekomstige Praktijkontwikkeling in de Advocatuur en het Notariaat.

Wat kunnen de Advocatuur en het Notariaat leren van de Bijenkorf?

In de NRC van 10 december 2021 is een uitvoerig artikel gepubliceerd onder de titel: ‘Rijke toeristen en extreme luxe: zo bleef de Bijenkorf over als laatste Nederlandse warenhuis’.i Het hele artikel is een basale les in positionering en marketing. In Nederland is de Bijenkorf eigenlijk het enige grote warenhuis dat de kaalslag van de laatste tientallen jaren heeft overleefd.

Begroting 2022 - Stappenplan

Het Benchmark onderzoek van Kleos (oktober 2021) bevat een opvallende waarneming: kantoren in de Regio groeien minder hard dan kantoren in de Randstad. De oorzaak van die lagere groei wordt in het rapport niet beantwoord. Wat daarvan zij, lagere of onvoldoende groei is te vermijden. Dat vergt wel een degelijke inspanning van de Regio kantoren. Met name Ondernemerschap.

Hybride werken in advocatuur en notariaat; de valkuilen

Het afgelopen jaar heb ik - en met mij vele anderen - verscheidene malen aandacht besteed aan het zogenaamde hybride werken: gedeeltelijk op kantoor, gedeeltelijk van uit huis. Ik beperk mij daarbij veelal tot de advocatuur en het notariaat.

Veel van de onderzoeken door grote Consultancy bureaus concentreren zich op grote financiële dienstverleners en de zeer grote (veelal Angelsaksische) juridische dienstverleners. Met name bij banken en verzekeraars is het overgrote deel van het personeel, op het moment van het schrijven van dit blog, nog niet volledig teruggekeerd naar kantoor na de thuiswerk maatregelen die zijn genomen kort na het intreden van de Corona-pandemie in het eerste kwartaal van 2020 en aangescherpt in het 4e kwartaal van 2021. De discussie over de pro’s & con’s en vervolgens de doelmatige organisatie van hybride weken wordt nog op veel plaatsen gevoerd, nog afgezien van de vraag of al dan niet gedeeltelijke terugkeer naar kantoor in plaats van in hoofdzaak thuis werken in de huidige omstandigheden van oplopende besmettingen opportuun is. Voor al dan niet gehele of gedeeltelijke terugkeer naar de kantoren lijkt in veel organisaties nog geen definitieve beslissing te zijn genomen.

Advocatie versus Kleos: appels en peren!

In oktober 2021 heeft Kleos voor de vierde maal haar onderzoek naar de Benchmark van de advocatuur gepubliceerd. In het Voorwoord op het rapport wordt gemeld dat de benchmark beoogt een tegenhanger te zijn van ‘de Stand van de Advocatuur’. Anders gezegd WoltersKluwer tegenover SDU.

Benchmarking is een methode voor ondernemingen om prestaties van gelijkaardige ondernemingen met elkaar te vergelijken. Benchmark betekent, vertaald uit het Engels: meetspijker.

Pricing insights

Verband tussen Cultuur in en binnen advocatenkantoor en de winstgevendheid

In Angelsaksische landen wordt veel onderzoek gedaan naar het wel en wee van advocatenkantoren. Recent heeft BigHand een rapport geproduceerd met de titel The Legal Pricing and Budgeting Report.

Het onderzoek is beperkt tot de Verenigde Staten en Engeland. Niettemin breng ik het rapport onder de aandacht, nu de verschillen in klantgedrag en de reactie daarop in Nederland en Vlaanderen niet veel verschilt van dat in de genoemde landen.

Uit het rapport blijkt dat 82% van de 800 onderzochte 100+ lawyers advocatenkantoren sinds het begin van de Corona pandemie is geconfronteerd met verhoogde aandacht van cliënten op het vlak van financiële transparantie. De vraag naar Alternative Fee Arrangement (AFA’s) is in dezelfde periode met 27% toegenomen aldus het rapport. Het blijkt echter dat het merendeel van de onderzochte kantoren niet over de gegevens beschikt, om te voldoen aan de door de cliënten gevraagde transparantie.

Actie is de fundamentele sleutel voor succes! (Pablo Picasso)

De meest recente cijfers over 2020 gepubliceerd door Advocatie laten na enige bewerkingen van de cijfers een gevarieerd beeld zien van omzet per fee-earner. Ik zal in deze blog op basis van de gepubliceerde cijfers enkele opmerkingen maken..

Hoe krijg je als advocaat ‘de gunfactor’?

Nieuwe zaken en opdrachten lijken de advocatuur in ruime mate te bereiken. Niettemin blijkt uit de resultaten van enquêtes bij ondernemers dat door de jaren heen 50 tot 70% van de ondervraagden overweegt om van advocatenkantoor te wisselen.

Advocaat en pindakaas, een vergelijking

Een binnen de gelederen van de advocatuur veel gehoorde opmerking is dat Business Development voor advocaten en zakelijke dienstverleners een heel andere aanpak vergt dan bijvoorbeeld het in de markt zetten van een pot pindakaas. Tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Niettemin zijn de vergelijkingen frappant. Zo frappant dat het nuttig is om die vergelijking eens te maken.

Penny wise, pound foolish

Het efficiënt uitvoeren en organiseren van de advocatenpraktijk levert zowel voor de cliënten als voor de advocaten vele voordelen op. De advocaten verliezen minder tijd; de cliënten zullen veelal sneller de afgesproken dienst ontvangen tegen een lagere prijs.

Op zich beschikken de meeste kantoren wel over de meest basale software voor de kantoorautomatisering, zoals Office 365 en een geïntegreerd boekhoudpakket.

“Law” hanging fruit

Veel advocaten worstelen met relatief gemakkelijk oplosbare problemen. Eenvoudige zaken als een optimaal gebruik van software voor de kantoorautomatisering of het gedisciplineerd uitvoeren van de acquisitie schieten er meestal bij in. Er is veel ‘laaghangend fruit’ dat gemakkelijk kan worden geplukt. De advocaten zullen daardoor efficiënter kunnen werken. En dat is wat hedendaagse cliënten wensen. Efficiëntie in de dienstverlening tegen een vooraf in te schatten redelijke prijs. In deze blog een paar veel voorkomende voorbeelden.

Post COVID-acties bij herstarten van het kantoorleven

Hoewel in Nederland en Vlaanderen nog geen openbare financiële cijfers beschikbaar zijn over het eerste volle Covidjaar (2020) lijken de wel gepubliceerde personele cijfers erop te wijzen dat de omzet- en winstcijfers over het algemeen niet veel zullen onderdoen voor die van 2019. Advocatie heeft begin januari 2021 cijfers gepubliceerd over de aantallen fee-earners in de advocatuur.1 Er wordt bij een aantal kantoren behoorlijke groei gerapporteerd. De verschillen met de vorige jaren worden echter gedeeltelijk veroorzaakt door de omstandigheid dat over 2020 voor het eerst zogenaamde ‘foreign lawyers’ in de statistieken zijn opgenomen zonder dat een vergelijking op dat vlak met het voorafgaande jaar wordt gemaakt. Worden die buitenlandse advocaten niet meegerekend, dan valt de zichtbare groei substantieel lager uit. Met name bij de Angelsaksische kantoren lijkt de groei in het pandemiejaar 2020 het grootste.

Gevaar van het gebrek aan Strategie

De noodzaak van het hebben van een adequate strategie en daaruit voortvloeiende focus wordt veelal bezien vanuit de gedachte dat een onderneming winstgevend moet zijn en efficiënt gemanaged. Een duidelijk doel is een heel goed uitgangspunt; zonder winst geen groei en geen mogelijkheid om te investeren in nieuwe productiemiddelen, zoals mensen (kennis en contacten) en machines.

Uurtje-factuurtje, deel II

In een commentaar “Weg met het uurtje-factuurtje” in het FD van 8 december 2020 worden enkele aspecten besproken van het besluit van de NOvA om een opening te bieden in de markt van de advocatuur. Afgezien van de sommige passages overigens onnodig negatieve connotatie van het commentaar lijkt de visie van het FD op deze ontwikkeling ook enigszins beperkt.

Voornemens voor het komende eerste Post Corona jaar

LawVision Insights publiceert regelmatig interessante blogs. Eind november 2020 is een zeer inspirerende bijdrage gepost over de vooruitzichten van de winstgevendheid van advocatenkantoren in 2021 en de veranderingen die zouden moeten plaatsvinden om dat te bereiken. Ik zal proberen de voornaamste aanbevelingen in deze blog te verwoorden. Op een aantal plaatsen geef ik een eigen invulling aan de aanbevelingen.

Productiviteit advocaten bij langdurig thuiswerken?

Regeren is vooruitzien. Zodra het Corona virus enigszins onder controle is, zal er beslist moeten worden over de vraag of het structureel thuiswerken wordt gecontinueerd en dus ook gefaciliteerd en met name in welke mate. Een aantal aspecten is bij die beslissing van belang.

Wat bepaalt het succes van het moderne advocatenkantoor?

Het recente rapport ‘Dynamic Law Firms Report Identifies Key Distinctions of Top-Performing Firms’ geeft voor de Amerikaanse markt een fraai inzicht in de kritische succesfactoren van een advocatenkantoor. Het rapport is gebaseerd op de Amerikaanse juridische markt. Op basis van onderzoek binnen mijn eigen Consultancy praktijk blijkt het merendeel van de vaststellingen zonder meer één op één transponeerbaar naar de Nederlands en Vlaamse markt.

Postcorona herstart en het inzetten van technologie

Vergrijzing en ontgroening

Vergrijzing en ontgroening zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. Zodra de recessie voorbij is, zijn ook de onvervulbare vacatures terug. Aldus Mathijs Bouman in FD van 25 september 2020. Bouman pleit ervoor de BIK snel te wijzigen in de RIK: de Robotgerelateerde Investeringskorting. In ‘a nut shell’: geen banen creëren maar investeren in automatisering. Weg met de BIK. Geef alleen belastingkorting aan bedrijven die banen vernietigen

Advocaat van de 21ste eeuw als spin in het web

De wensen en behoeften van de klant zijn voortdurend in beweging. De tijd dat de advocaat rustig kon afwachten tot het moment waarop een cliënt de oprijlaan van zijn kantoor opliep met een nieuwe zaak onder de arm, is definitief voorbij. De enorme wijzigingen die zich in de wereld met name sedert de 70er jaren van de 20ste eeuw hebben voorgedaan, hebben ook hun weerslag op het ‘nobile officium’ niet gemist. De meeste advocaten zijn niet meer gehuisvest in een fraai herenhuis maar in een modern en efficiënt kantoor. Het grind is vervangen door een ondergrondse parkeergarage. Maar de opgetreden veranderingen betekenen dat ‘het grind ook niet meer vanzelf gaat kraken’. Er is behoefte aan een advocaat die mee verandert met de wensen van de markt.

Crisis bij advocaten in slow motion?

Het Financiële Dagblad kopt op 2 september 2020: “Coronacrisis raakt advocaten en accountants in slow motion”. Die mededeling baseert het FD op een nieuwe Sectorprognose van ABN-AMRO van dezelfde dag. Leest men de prognose van de bank volledig, dan blijkt dat voor 2020 een afvlakkende groei voor de advocatuur wordt ingeschat. Voor 2021 wordt een gemiddelde krimp van 1% verwacht. Dat lijkt op zich overkomelijk, ware het niet dat het om een gemiddelde gaat.

De vakanties voorbij. Terug naar kantoor, maar hoe?

Bij de terugkeer naar de kantoren zal Social Distancing de norm blijven totdat een vaccinbeschikbaar zal zijn. De bottlenecks zullen niet zozeer de werkplekken zijn, maar de liften in degrote en kleinere kantoorgebouwen. Indien slechts een tweetal personen tegelijk van een liftgebruik mag maken, zal er ongetwijfeld filevorming ontstaan. Wellicht dat het gebruik vanmondneusmaskers een oplossing kan bieden, zoals in het Openbaar Vervoer.

Leverage of zelf doen?

In de advocatuurlijke MKB-praktijk ligt de instroom van nieuwe zaken lager. Ook in de High End praktijk is de instroom, naar verluidt lager, doch de aard van de voorgelegde problematiek brengt met zich mee dat er in die praktijken geen sprake is van prijsdruk, kennelijk in tegendeel. Voor de gewone, reguliere praktijk ligt dat anders, waarschijnlijk met uitzondering van de herstructurerings- en arbeidsrechtspraktijk. Dat is niet verwonderlijk nu door de inzet van die praktijken het voortbestaan van de cliënten wordt nagestreefd.

Post Corona begroting, aandachtspunten ter overdenking

Het opstellen en overdenken van de begroting voor 2021 is in de huidige Corona-tijd van groter belang dan ooit. Veel kantoren hebben in 2020 geleden onder substantieel omzetverlies. De vraag is of dat omzetverlies structureel is voor de komende jaren of slechts conjunctureel in 2020 en 2021. Dit zal afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de economie herstelt. Met name zullen daarbij de omvang van de verspreiding van het virus, een geneesmiddel voor geïnfecteerden en een vaccin dat preventief werkt, van belang zijn. Ten tijde van het schrijven van dit blog zijn de signalen voor indamming door medewerking van de gehele bevolking niet hoopgevend. Er zijn te veel mensen die zich niets of onvoldoende aantrekken van de voorgeschreven maatregelen.

Advocatenkantoor, een eilandenrijk?

Het spreken of schrijven over de samenwerking binnen een advocatenkantoor blijkt op veel plaatsen een heikel onderwerp. Er wordt wel veel geschreven over samenwerking tussen advocaten en andere beroepsgroepen zoals accountants en notarissen. Eveneens zijn er artikelen over de juridische inrichting van die samenwerking te vinden. Veel minder aandacht krijgt de feitelijke samenwerking binnen een kantoor tussen de partners en de diverse praktijkgroepen onderling. Dat is jammer omdat juist een adequate interne samenwerking gebaseerd op onderling vertrouwen, de basis vormt voor een doelmatige en winstgevende exploitatie van het kantoor.

Waar vallen de klappen in de advocatuur

In de Survey van Altman Weil ‘Law Firms in Transition 2020’ wordt naast de gebruikelijke onderzoeksresultaten aandacht besteed aan de verschillen in tactische maatregelen voor en na de Covid-19 recessie. Hoezeer de Altman Weil survey ziet op de situatie in Amerika, vergelijking met de Europese situatie ligt voor de hand.

Winstverdeling: ‘You eat what you kill’ of ‘Lock step’?

Begin juni 2020 deelt Barend Blondé een opmerkelijk bericht. Hij stelt vast dat in België nog vele advocaten van oordeel zijn dat de winst verdeeld moet worden naar het principe van ‘Loon naar werken’. Anders gezegd, volgens de methode: ‘You eat what you kill.’ Hij stelt daartegenover de verdeling van de opbrengsten volgens het principe van ‘Loon naar contributie’.

Het Nieuwe Normaal

De wereld is zich na het beëindigen van de Corona lock down aan het herpakken. Er is veel aandacht voor de logistieke aanpassingen. Belangrijk, maar het zijn en blijven ‘technicalities’.De wezenlijke vraag is of de wereld echt veranderd is door de Corona-crisis?

Acquireren kun je leren

Covid-19 lijkt enigszins ingeperkt te zijn. Dus wordt het tijd voor actie. Contact met cliënten vormt de levenslijn voor elke dienstverlener, ook voor de advocaat. Acquireren van nieuw werk is best lastig. Maar zoals een advocaat wet en rechtspraak onder de knie kan krijgen, kan hij ook leren te acquireren. Een passende training kan daarbij van nut zijn.

Visie gaat vooraf aan technische aanpassingen

Welke kantoren worden er het zwaarst getroffen door de Coronacrisis? Het antwoord is even eenvoudig als voor de hand liggend. Het gaat om die kantoren die geen vet op de botten hebben gekweekt of hebben kunnen kweken in de afgelopen periode van hoogconjunctuur.

 Lees meer >

Corona Herstartkit voor de advocatuur

In het Advocatenblad van 7 mei 2020 doet Francisca Mebius verslag van haar rondgang langs enkele kantoren. Met name komen enkele aspecten van de ‘anderhalve meter’-economie aan de orde.

 Lees meer >

Praktische en tactische tips voor een succesvolle omgang met cliënten

Het is onder alle omstandigheden van groot belang om de cliënten op de juiste wijze en vooral de cliënten aansprekende wijze te benaderen. Niet alleen in de huidige Covid-19 tijden, maar altijd. De tips die hierna volgen, zijn dan ook van alle tijden. Lees meer >

Coronacrisis: Advocatuur ook op de Intensive Care?

Het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de samenleving wereldwijd. De Coronacrisis heeft advocatuur niet ongemoeid gelaten. De eerste gevolgen zijn reeds te bespeuren:  

Lees meer >

Hoe onderscheidt men het kaf van het koren?

Vele kantoren kampen in deze tijd van Corona met een sterk verminderd werkaanbod. Angelsaksische kantoren schromen niet om stafpersoneel te ontslaan en daarnaast ‘cash calls’ van de partners te vragen, partneruitkeringen te bevriezen etc. Ook is zichtbaar dat minder onlangs afgestudeerde juristen op de kantoren worden aangenomen. In New York is daarnaast het ‘Bar Exam 2020’ uitgesteld. Lees meer >

Coronacrisis financieel overleven

Het werkaanbod voor het gemiddelde advocatenkantoor zal in de komende periode als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus afnemen. Deze periode schept daardoor niet alleen de gelegenheid, maar ook de noodzaak om uitvoeriger na te denken over de Strategie en Focus van het kantoor en de daaruit voortvloeiende Business Development activiteiten. Ook kan nu de gelegenheid te baat worden genomen om de samenstelling, de organisatie en de inrichting van het kantoor eens duchtig onder de loep te nemen. Lees verder>

Moet het partnership in de advocatuur verdwijnen?

Van oudsher bestaan er twee basale manieren door middel waarvan advocaten hun onderlinge samenwerking vorm geven. De maatschap of de kostenassociatie. Ik beperk mij in deze bijdrage tot de maatschap. Allereerst kan worden vastgesteld dat de maatschap als juridische entiteit de laatste jaren aan verspreiding heeft ingeboet ten gunste van de naamloze of besloten vennootschap, de coöperatieve vereniging of een vennootschap naar buitenlands recht (in België en Nederland veelal een Limited Liability Partnership (LLP) naar Engels recht.

Lees verder >

Uurtje-factuurtje of een flat fee?

Met enige regelmaat wordt in de juridische pers aandacht besteed aan de vraag of de klant baat heeft bij ‘flat fees’ dan wel het systeem van uurtje/factuurtje blijft aanvaarden.

Lees verder >

Tweedeling in de advocatuur

De zakelijke dienstverlening is volop in beweging. Dat geldt ook voor de advocatuur en het notariaat. In de academische studie wordt hoegenaamd geen aandacht besteed aan het exploiteren van een kantoor, noch aan andere eigenschappen waarover de advocaat/notaris moet beschikken om met succes een praktijk te kunnen managen.

Lees verder >

Strategie bij advocaten op de tweede plaats

Waarom strategie bij advocaten op de tweede plaats komt

Vanuit vele hoeken wordt vastgesteld dat strategische vernieuwing binnen de advocatuur niet voldoende van de grond komt. Anderzijds wordt vanuit het perspectief van de klant steeds meer een efficiënte dienstverlening gevraagd, tegen een betaalbare prijs en vooral met toegevoegde waarde. Daarnaast wordt er vanuit vele hoeken geknabbeld aan de klassieke markt van de advocatuur.

Lees verder >

Speerpunten succesvolle strategie

Speerpunten succesvolle strategie, do’s en don’ts

Veel advocatenkantoren worstelen met het bepalen van de strategie. Een succesvolle strategie kan uitsluitend tot stand komen indien een aantal basale uitgangspunten wordt gehanteerd. Ik noem er enkele en werk deze hierna uit.

Lees verder >

Efficiency in de advocatuur een Win-Win situatie

Het verdient aanbeveling om in het bedrijfsleven gebruikelijke werkmethoden, die hun effectiviteit hebben bewezen, ook in de Legal Practice, zoals de advocatuur en het notariaat toe te passen.

In het bedrijfsleven worden van oudsher methoden zoals Brown Paper sessies, of projectgroepen op de grondslag van Prince 2, etc. toegepast. In die zogenaamde Brown Paper sessies wordt in een projectteam het bestaande werkproces met alle betrokkenen volledig tot in detail uitgevlooid.

Lees verder >

Hoe advocaten hun hedendaagse strategie kunnen bepalen

In eerdere posts heb ik aandacht besteed aan de dringende noodzaak voor advocaten om hun kantoor te exploiteren op basis van een deugdelijke eigentijdse strategie, zoals elke onderneming, ook in het midden- en kleinbedrijf. Die strategie moet dan wel voortbouwen op de door dat specifieke kantoor gekozen focus. Die focus kan liggen in een specifiek rechtsgebied (bijvoorbeeld faillissement en zekerheden) of een zakelijke branche (bijvoorbeeld de metaalbranche, IT of de zuivelindustrie).

Lees verder >

Advocatuur: Spaar niet de kool én de geit

In mijn consultancy praktijk merk ik vrijwel dagelijks dat advocaten het moeilijk vinden duidelijke beslissingen te nemen waar het hun eigen kantoor betreft.

Inmiddels is alom doorgedrongen dat er structurele verschuivingen optreden in het juridische landschap. Grosso modo verliezen de advocaten uit de Mid-Market terrein, terwijl met name de in-house Legal Departments, de Alternative Legal Service Providers en de Legal Arms van de accountants er met de buit vandoor gaan.

Lees verder >

De omzet per fee-earner

Enkele maanden geleden heb ik een blog gepost met een analyse van de Top-50 van de Nederlandse advocatuur anno 2019. In de genoemde post kom ik tot de conclusie dat zich bij de zogenoemde Zuid-askantoren qua aantallen fee-earners geen grote verschillen hebben voorgedaan, indien de metingen van begin 2018 worden vergeleken met die van begin 2019. Inmiddels heeft Advocatie in juni 2019 ook omzetcijfers gepubliceerd, ditmaal zich beperkend tot de Top-30.

Je kantoor is geen kamerverhuurbedrijf

Willem Hengeveld bracht vorig jaar het boek De Advocatuur als onderneming uit. De titel intrigeert Marijn Rooymans, geen advocaat, wel juridisch ondernemer en coördinator van het Netwerk van Ondernemende Juristen. Marijn vraagt zich af of advocatuur wel in echte ondernemingen past. Gelooft oud-advocaat Willem Hengeveld, voormalig managing partner van Houthoff, daar zelf wel in? De vraag leidt tot een goed gesprek over al dan niet ondernemende advocaten.

Lees verder >

Streng aan de poort

Gedurende vele jaren publiceert Advocatie cijfers over de Top-50 van de advocatuur in Nederland. Het is interessant om de gepubliceerde cijfers over meerdere jaren te vergelijken. Dat levert vaak interessante conclusies op. Wat blijkt, binnen de top-10 doen zich geen noemenswaardige verschuivingen voor. Het ene jaar stijgt het aantal fee-earners en de omzet bij het ene kantoor wat meer dan bij het andere, maar extreme wijzigingen doen zich niet voor.

Bij de tweede range kantoren is wel een aantal opvallende verschillen te zien.

Lees meer > 

Succesvol de markt bereiken

Nieuwe business genereren vanuit oude of nieuwe relaties is en blijft voor veel zakelijke dienstverleners een opgave, zo ook voor advocaten en notarissen. Het basis uitgangspunt is en blijft de noden van de cliënt oplossen. Dus niet het juridische probleem centraal stellen, maar de opdrachtgever.

Hoe is de cliënt in de situatie gekomen waarin hij hulp zoekt op juridisch vlak en wat is de oplossing voor het gerezen issue?

Lees meer >