New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!> Afspraak maken   > Advies gesprek   

New decade Consultancy

New Decade Consultancy (NDC) begeleidt advocaten-, en notariskantoren om in de veranderende markt- omstandigheden een oplossing te vinden om de winstgevendheid van hun kantoren op peil te houden of liefst te verbeteren. NDC doet dit door te adviseren op de terreinen van Business Development en Strategy. New Decade wil advocaten en notarissen helpen een hoogwaardige praktijk te ontwikkelen en de relatie met de cliënt te optimaliseren. De advisering is er op gericht advocaten en notarissen te begeleiden bij het gaan denken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt en de markt.

Het uitgangspunt van New Decade Consultancy is dat advocaten- en notariskantoren geleid moeten worden als een business en niet vanuit de oude beroepsgedachte. En dat is precies waar de schoen wringt. Veel advocaten en notarissen werken relatief solitair en niet in teamverband. En cliënten zijn over het algemeen niet diepgaand geïnteresseerd in wet en rechtspraak, maar slechts in de oplossing van een zich voordoend probleem tegen een voorspelbare prijs; bij voorkeur binnen de context van de branche waarin de cliënt werkzaam is.

De juridische markt kampt met wijzigende omstandigheden. Dat was voor de Covid-pandemie al het geval. Een aantal veranderingen is door de manier van werken tijdens die pandemie versneld. De kennis van recht en wetten is tegenwoordig via internet verkrijgbaar. De toegevoegde waarde van de advocaat en de notaris zal gezocht moeten worden in het geven van overzicht.

Lees verder >

Over Willem Hengeveld

Willem Hengeveld is gedurende enkele tientallen jaren als partner, Practice Group Leader, en Managing Partner verbonden geweest aan één van Nederlands grootste advocatenkantoren.

In 2011 heeft hij New Decade Consultancy opgericht. Sindsdien adviseert hij advocaten- en notariskantoren op het vlak van Strategy en Business Development en begeleidt de implementatie daarvan.


Lees verder >

Drieluik van New Decade Consultancy

New Decade Consultancy (NDC) heeft een methode ontwikkeld van drie samenhangen-de acties die de exploitatie van de zakelijke dienstverlener kunnen verbeteren. Op basis van het door NDC ontwikkelde drieluik worden de kansen in de veranderende markt en de toenemende (onderlinge) concurrentie geïdentificeerd en geïmplementeerd.

Met drie opeenvolgende acties kan de winst van een kantoor (meer omzet en/of lagere kosten) en de klanttevredenheid worden verhoogd; met ’last but not least’ als bijeffect dat de tevredenheid onder de medewerkers wordt geoptimaliseerd.

Het Drieluik bestaat uit drie verschillende met elkaar samenhangende fasen.

Drieluik fase 1
Strategie

Bepaling/herijking van de strategie en de gap “ist-soll”, met de bedoeling het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie in beeld te brengen. Lees verder >

Drieluik fase 2
Implementatie

Herdefiniëren en (her)inrichten van de besturing van en de werkprocessen binnen het kantoor en het continu verbeteren daarvan. Lees verder >

Drieluik fase 3
Trainingen

New Decade gaat de fee-earners trainen in praktijkontwikkeling. Lees verder >

Coaching
Advocatuur

Trajecten voor partners en/of medewerkers die zijn ‘vastgelopen’ in de praktijkvoering en/of de praktijkontwikkeling. Lees verder >

Nieuw: Derde herziene druk boek: De advocatuur als onderneming

De juridische markt wordt heden ten dage geconfronteerd met sterk wijzigende omstandigheden. De kennis van recht en wetten is alom verkrijgbaar via het internet. De toegevoegde waarde van de advocaat en de notaris zal steeds meer gezocht moten worden in het geven van overzicht en het aanreiken van oplossingen.

De advocatuur en het notariaat zullen op vele fronten moeten professionaliseren. Dat geldt zowel voor het vaststellen van een realistische strategie als voor een efficiënte op de klant gerichte bedrijfsvoering. Denk hierbij aan issues als Strategie (business Plan), de dagelijkse leiding, ICT, Legal Project Management, Pricing. Marketing en Business Development en Compliance vereisten. Maar ook aan ontwikkelingen als Flexpools, vaardigheden van bestuurders, Legal Operations en Legal Design. Wil een kantoor in de huidige zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten al dit soort zaken modern en goed geregeld zijn. In een nieuw hoofdstuk wordt uitgeneriek stilgestaan bij de Ethiek.

In de derde herziene druk van het boek De advocatuur als onderneming worden stapsgewijs de verschillende aspecten besproken die kunnen leiden tot een efficiënte en winstgevende exploitatie van het kantoor.

Het boek biedt een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en winstgevend te exploiteren. Alles vanuit het gezichtspunt van de klant.

Naast de auteurs van het eerste uur, Martine Brouwer - ’t Hart, Anne-Marie Brueren, Willem Hengeveld, Marjan Hermkes-van Ham, Eva Peeters, Hans Schuurman, Beatrijs van Selm, Scipio van der Stoel en Edwin Weller hebben een aantal nieuwe auteurs een bijdrage geleverd. Ik noem Han Mesters, Marijn Rooymans, Anne-Laure Losseau, Elodie van Sytzama, Annemiek Louwrier, Maurits Fornier en Floor Blindenbach.

De advocatuur als onderneming, een gids voor de efficiënte en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor, is sedert augustus 2022 verkrijgbaar bij Boom Juridisch.

ISBN: 978-94-6212-706-7  -  Paperback 3e druk  -  Prijs € 71,00


Robert Crince le Roy, Deken van de NOvA en Willem Hengeveld tijdens de uitreiking van het eerste exemplaar van de 3e druk.
Meer informatie en bestellen
New Decade Consultancy

Koersvast met 40 jaar ervaring

Willem Hengeveld heeft vele jaren als advocaat gewerkt. Daarnaast is hij voortdurend betrokken geweest bij het bestuur van zijn kantoor, de strategie-ontwikkeling en het business development.

Publicaties

Regelmatig schrijft Willem Hengeveld over ontwikkelingen binnen de branche die u hier kunt nalezen.

 > U kunt alle artikelen hier verder lezen. 

Deze publicaties vindt u ook terug op zijn LinkedIn profiel. Hij nodigt u graag uit om via LinkedIn connectie te maken. 

 >  LinkedIn connectie maken

Stappen ontwikklelingsstrategie

Intakegesprek

Voorafgaande aan elk onderzoek wordt met de opdrachtgever nagegaan wat de bijdrage van New Decade aan het verbeteren van de winstgevendheid van het betrokken kantoor kan zijn. Die bijdrage kan gelegen zijn in een uitgebreid onderzoek. Maar ook in een in-house training van de advocaten en notarissen of een individueel coachingstraject.

Intern onderzoek

Het intern onderzoek heeft twee onderdelen. Allereerst een  analyse van de jaarcijfers van de voorbije 3 jaren. Daarnaast een onderzoek naar de winstgevendheid van de diverse behandelde zaken, de performance van de advocaten, de leverage etc. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld of de zaken die in het verleden zijn behandeld in voldoende mate hebben bijgedragen aan de winstgevendheid van het kantoor tot op dat moment.

Extern onderzoek

Het extern onderzoek ziet op onderwerpen zoals de markt waarin het kantoor zich begeeft, de kansen en bedreigingen van die markt waaronder de concurrentie, etc.

Het externe onderzoek dient ertoe de ideeën van de geïnterviewden te doen aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de markt.

Diepte-interviews

In de diepte-interviews worden alle facetten van de praktijk, de praktijkvoering en het kantoor aan de hand van een uitvoerige Questionnaire doorgenomen. De Questionnaire beoogt bij te dragen aan het maken van een ‘foto’ van het kantoor, c.q. een praktijkgroep binnen het kantoor. Op basis van de beantwoording van de vragen zal de strategie van het kantoor herschreven kunnen worden.

Strategiebepaling

Op basis van de gegevens die worden verkregen uit de onderzoeken en interviews maakt New Decade een aanbeveling voor een duidelijke en haalbare strategie voor het kantoor. Op deze strategie kan vervolgens het Business Development worden afgestemd. Dit alles met het doel de winstgevendheid van het kantoor op het beoogde niveau te brengen.

Implementatie & evaluatie

De laatste fase van het strategieproject is de implementatiefase. Niets is gebruikelijker dan dat een nieuw gekozen en vastgestelde strategie in de bureaulade van de betrokkenen verdwijnt. New Decade begeleidt ook in deze fase het kantoor om de strategie ook daadwerkelijk kantoorbreed uit te rollen en op lange termijn tot een succes te maken.

Wat kunnen we voor u doen?

In New Decade Consultancy heeft Willem Hengeveld een aantal ‘tools’ ontwikkeld om advocaten en notarissen bij te staan in het noodzakelijke veranderingstraject van hun kantoren.
En let wel: niets doen is geen optie. Stilstand is achteruitgang.
Neem contact op

Willem Hengeveld aan het woord

De visie van New Decade Consultancy
Advocaten- en notariskantoren zouden geleid moeten worden als een business en niet vanuit de oude beroepsgedachte. En dat is precies waar de schoen wringt. Veel advocaten en notarissen werken relatief solitair en niet in teamverband. Hun cliënten zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in wet en rechtspraak, maar slechts in de oplossing van een zich voordoend probleem tegen een vooraf voorspelbare prijs, bij voorkeur binnen de context van de branche waarin die cliënt werkzaam is.

In New Decade Consultancy heb ik een aantal ‘tools’ ontwikkeld om advocaten en notarissen te begeleiden in het noodzakelijke veranderingstraject van hun kantoren. En laat ik heel duidelijk zijn: niets doen is geen optie. De concurrent die wel de bakens verzet, gaat er dan met de cliënten vandoor. Je moet het dak repareren als de zon schijnt.

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .