New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

Coaching

Cliënten willen een goed product (advies, contract etc.) voor een voorspelbare prijs, binnen een aanvaardbare tijd. De ervaring leert dat lang niet alle advocaten en notarissen van nature aan dat verlangen kunnen voldoen. Advocaten willen zekerheid bieden en vooral ook maar niet het kleinste detail over het hoofd zien. Veelal zijn de adviezen niet concreet genoeg en niet oplossingsgericht.

Cliënten daarentegen willen juist een oplossing voor een probleem. Binnen de gemiddelde kantooromgeving wordt onvoldoende aandacht besteed aan de vraag wat de cliënt precies wil en dus ook niet aan de wijze waarop adviezen en dergelijke worden ingericht. Het gevolg is veelal dat de hier bedoelde medewerkers van het kantoor onderpresteren. Cliënten willen immers slechts betalen voor oplossingsgerichte advisering en niet voor allerlei ‘waivers’ etc.

Trajecten

Uit Angel Saksisch onderzoek blijkt dat twee derde van de partners onderpresteert. Uit datzelfde onderzoek (dat wordt bevestigd door Europees onderzoek) valt op te maken dat het merendeel van de kantoren niet langer bereid is onderpresterende partners in de gelederen te houden.

New Decade Consultancy heeft individuele Coachingstrajecten ontwikkeld om partners en/of medewerkers die zijn ‘vastgelopen’ in de praktijkvoering en/of de praktijkontwikkeling, weer op de been te helpen. In persoonlijke en individuele gesprekken wordt naar de oorzaak van de ontstane situatie gezocht en wordt aan een oplossing gewerkt. Op die wijze kan een nieuwe praktijk strategie worden bepaald en een bijpassend business plan opgesteld. En niet te vergeten, de ‘Personal Brand’ vorm gegeven.

Hoe willen we het beoogde resultaat bereiken?

Coachingstrajecten worden ‘on the job’ uitgevoerd. De bestaande praktijk van de fee-earner wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken welke praktijk het meest past bij degene die gecoacht wordt. En ook wat de markt op dat gebied vraagt. En vanzelfsprekend of die praktijk past binnen de Strategie en daaruit voortvloeiende Focus van het kantoor.
Zo nodig wordt een ‘bijscholingstraject’ gestart. Met alle bouwstenen tezamen wordt een plan uitgestippeld dat moet leiden tot een nieuwe individuele praktijkstrategie passend binnen de algehele strategie van het kantoor.
Neem contact op

Wat je niet in huis hebt, kun je inhuren

In de inleiding van de 3e druk van De advocatuur als onderneming heb ik onder meer geschreven:

“De zakelijke dienstverlening is volop in beweging. Dat geldt ook voor de advocatuur en het notariaat. In de academische studie wordt echter geen aandacht besteed aan het exploiteren van een kantoor, noch aan andere eigenschappen waarover de advocaat/notaris moet beschikken om met succes een praktijk te kunnen managen, laat staan een kantoor te kunnen exploiteren. Met de kennis van de universiteit wordt men hooguit een goed jurist, maar is men nog geen goede advocaat volgens het verwachtingspatroon van de hedendaagse cliënt. ………..”

Ik heb altijd een groot verschil ervaren tussen het leiden van een onderneming volgens een vastgestelde strategie en het - oneerbiedig uitgedrukt - op de winkel passen.
Kort gezegd: als manager leid je de dagelijkse issues en besognes in goede banen. Als leider zet je de route uit, sla je de piketpaaltjes, neem je het voortouw bij de bepaling van de Strategie. Bij veel advocaten doet de uitspraak “Het gaat, zoals het komt” echter opgeld. Ik veroorloof mij op te merken dat een dergelijk uitgangspunt onherroepelijk zal leiden tot neergang, zo niet ondergang van het kantoor.

Voor welke onderwerpen zou een kantoor vooral oog moeten hebben?

    • Continuïteit, winstgevendheid en efficiëntie.
    • Business Development (toekomstige praktijkontwikkeling).
    • Onderlinge samenhang van de praktijken.
    • Welzijn fee-earners en ondersteunde medewerkers.
    • Landurig onderpresterende partners,
    • Beslissingen over huisvesting.

Wat je niet in huis hebt, kun je inhuren

Op zeer grote kantoren komt de beschreven problematiek in mindere mate aan de orde. Het zijn met name de middelgrote en kleinere kantoren die zich niet de luxe kunnen veroorloven van interne ondersteunende diensten op het vlak van bijvoorbeeld HR, BD, Financiën die nood hebben aan externe ondersteuning.

De partners die - veelal op onduidelijke gronden - geroepen worden om het kantoor te besturen blijken door hun ‘gebrek’ aan managementervaring te verzanden in een stroperige besluitvorming en daarmee gepaard gaande onzekerheid in de bedrijfsvoering. Stroperig mede doordat de praktijk - het bedienen van de cliënten - veelal prioriteit geniet; en dus onvoldoende tijd wordt uitgetrokken om belangrijke strategische onderwerpen te agenderen en met name voor te bereiden.
Waar de bewuste kantoren wel allerlei ondersteunende diensten ‘outsourcen’, zoals ICT, een deel van de financiële verslaglegging, valt niet goed te begrijpen dat op het gebied van ontwikkeling of herijking van het Business Plan en de daaruit voortvloeiende maatregelen voor de implementatie betrekkelijk terughoudend wordt geopereerd.  
Een externe adviseur zou in betrekkelijk korte tijd de nodige ‘tools’ kunnen aanreiken om de leemten op te vullen. Ik zou daarvoor een lans willen breken.

Het grote voordeel van het inschakelen van externe hulp is dat daarmee Focus wordt verkregen op de problematiek die aan de orde is. Daarmee kan relevante expertise op het juiste niveau worden ingezet. Dat bespaart kostbare tijd en verwachtingen kunnen worden ingelost.

Hoe de partnership te overtuigen van de voordelen van een externe adviseur?

 1. Als adviseur of consultant kom ik met een frisse blik binnen. Aan de hand van mijn Questionnaire die wordt voorgelegd aan alle betrokkenen bij het adviestraject inventariseer ik niet alleen de issues die om een oplossing vragen maar krijg ik ook inzicht in de onderlinge tegenstellingen en meningen.
 2. Het bestuur en de partners kunnen zelf actief deelnemen aan het adviestraject.
 3. Alle deelnemers aan het adviestraject worden gehoord zodat constructievere gesprekken kunnen worden gevoerd.
 4. Onderlinge spanningen worden door de aanwezigheid van de adviseur geëlimineerd.
 5. Taboes worden doorgeprikt zonder dat iemand zich persoonlijk aangevallen voelt.
 6. Door een expert in te schakelen toon je aan je team dat je investeert in de toekomst van het kantoor. Dat is een krachtig en positief signaal.
 7. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Vreemde ogen dwingen’.
 8. Omdat de adviseur de juiste vragen stelt, wordt het kantoor zich sneller bewust van het feit dat er verandering nodig
 9. Als je dag in dag uit midden in iets zit, is het heel moeilijk om het grotere plaatje te zien.
 10. Een klein of middelgroot kantoor heeft niet de middelen voor of de behoefte aan een strategisch medewerker. Maar strategisch denken en werken doet je wel heel sterk in de markt staan.
 11. De externe adviseur komt wanneer het nodig is. Op maat van jouw bedrijf.

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .