New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

Drieluik

New Decade Consultancy (NDC) heeft een methode ontwikkeld van drie samenhangende acties die de exploitatie van de zakelijke dienstverlener kunnen verbeteren. Op basis van het door NDC ontwikkelde drieluik worden de kansen in de veranderende markt en de toenemende (onderlinge) concurrentie allereerst geïdentificeerd, de oplossingen bepaald en vervolgens geïmplementeerd.

Met deze drie opeenvolgende acties kan de winst van een kantoor (meer omzet en/of lagere kosten) en de klanttevredenheid worden verhoogd.

Drie fases

Het Drieluik bestaat uit drie verschillende met elkaar samenhangende fasen. De begeleiding van dit onderdeel wordt verricht door Willem Hengeveld.
Fase l: Onderzoek bestaande situatie met behulp van Questionnaire.
Fase ll: Vaststellen nieuwe strategie op basis uitkomst onderzoek uitgevoerd in de eerste fase.
Fase lll: Implementatie en Trainen van de fee-earners.

Fase I: Onderzoek bestaande situatie

In het eerste luik vindt het onderzoek plaats naar de bestaande positie van het kantoor. In die fase worden veelal de contouren voor de herijking van de strategie reeds duidelijk.
De ‘omgeving’ waarin het kantoor opereert verdient daarbij uitdrukkelijk aandacht. In de hedendaagse literatuur en tijdschriften wordt voortdurend aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening, en in het bijzonder aan de ontwikkelingen in de advocatuur en het notariaat. De ontwikkelingen bij aanpalende beroepsgroepen in de markt hebben grote invloed op het reilen en zeilen, zowel nu als in de toekomst.

Genoemd kunnen worden, in willekeurige volgorde:
 • toenemende concurrentie van de advocatenkantoren onderling;
 • groei van de in-house Legal Departments;
 • opkomst van Legal Boutiques en Niche-kantoren; toenemende invloed van Alternative Legal Service Providers (ALSP’s);
 • gewijzigde vraag vanuit de markt, mede als gevolg van de versnelling van wijziging in de klantbehoeften als gevolg van of in aansluiting op de Corona-pandemie, alsmede de onzekerheden die voortvloeien uit de in 2022 begonnen Ukraine-crisis;
 • versnelde groei en uitbouw van de Legal Arms van de grote(re) accountantskantoren;
 • mogelijk verruimen van regelgeving door de NOvA, in die zin dat Alternative Business Structures (ABS) onder voorwaarden worden toegestaan;
 • prijsdruk;
 • opkomst en invoering van Technologie en Artificial Intelligence in de dagelijkse praktijk;
 • war on talent, aantrekken, behouden en ontwikkelen nieuw talent;
 • de tijdens de Corona-pandemie verder uitgebouwde wijze van hybride werken.

Al deze 10 issues vormen tezamen, maar ook ieder voor zich een gevaar voor het voortbestaan van de hedendaagse klassieke advocatuur en het notariaat. Andere ondernemers ‘breken in’ in de tot voor kort veilige omgeving van de juridische dienstverlening. Aanpassing van de bestaande strategie aan de marktontwikkelingen is urgent. Aan de hand van een hedendaagse Strategie moet een Business Plan worden vastgesteld waarmee de markt met succes, dus winstgevend en efficiënt, kan worden betreden.

Fase II: Vaststellen strategie

In de tweede fase wordt op basis van de gegevens die in Fase l zijn verzameld de nieuwe Strategie vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat het vaststellen van een strategie en het jaarlijks herijken van de strategie is van levensbelang voor een succesvolle en winstgevende exploitatie van elke onderneming, dus ook voor elk advocaten- of notariskantoor. Focus op de markten en branches die en de rechtsgebieden waarmee men de markt wil benaderen is essentieel. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
De beste manier om die keuzes te maken is door allereerst te onderzoeken wat de markt, dus de potentiële cliënten vragen. Dit geldt niet alleen voor de wijze waarop de diensten worden aangeboden, maar vooral ook welke diensten, en in welk segment van de markt.

Een businessplan, gebaseerd op een levensvatbare strategie, is de basis voor elke onderneming. Het businessplan moet vanzelfsprekend niet alleen een uitgeschreven tekst zijn. Het businessplan moet onderbouwd zijn met een (meerjaren)budget, een deugdelijke balans en ook een voortschrijdende liquiditeitsbegroting. Op basis van deze exercitie kan dan een Strategie worden uitgestippeld en een Business Plan vastgesteld. Dat kan een hernieuwde strategie zijn voor een bestaand kantoor of een geheel nieuwe strategie voor een nieuw op te zetten organisatie.

Het proces van het bepalen van de strategie door de advocaat en notaris voor hun kantoren vindt plaats aan de hand van vijf uitgangspunten: 
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat vraagt de klant/markt?
 • Hoe bepaal en vind ik mijn ‘Unique Selling Point’?
 • Hoe implementeer ik de antwoorden op de eerste vier vragen in mijn (nieuwe) organisatie?

Een traject als hiervoor kort beschreven is een arbeidsintensief proces. Het begint in Fase l met onderzoek onder de fee-earners en de andere ‘key-figures' in het kantoor om als het ware een ‘foto’ van het kantoor te maken, dit op vaste van een vaste Questionnaire. Op basis daarvan volgt een analyse van de bestaande praktijk (intern), van de markt (extern, zowel van de eigen positie in de markt als van het bestaande en beoogde klantenbestand).

Op basis van deze gegevens worden in Fase ll de mogelijkheden in kaart gebracht om de nieuwe strategie en focus vast te stellen en binnen afzienbare tijd te realiseren. De laatste actie in deze fase wordt gevormd door het ‘vertalen’ van de strategie en het businessplan in een duidelijk praktijkontwikkelingsplan, met bijbehorende concrete acties voor alle geledingen in het kantoor. Daarbij kunnen ook personele vraagstukken aan de orde komen.

Fase III: Implementatie en trainingen

Het derde luik van de door New Decade Consultancy toegepaste methode  bestaat uit
(i) de implementatie van de herijkte Strategie, de daaruit voortvloeiende Focus en het Praktijkontwikkelingsplan;
(ii) en een aantal hands-on trainingen.

De implementatie vergt een consequent uitgevoerde invoering van de vastgestelde plannen. Van belang is daarbij dat alle betrokkenen zich committeren en ook daadwerkelijk hun praktijk gaan voeren zoals besloten.
New Decade Consultancy heeft een aantal trainingen Ontwikkeld om advocaten en notarissen bij te staan in het noodzakelijke veranderingstraject van hun kantoren.

Acquireren kun je leren

‘Acquireren kun je leren’ is een training voor alle fee-earners in praktijkontwikkeling. Deze training wordt gegeven door Willem Hengeveld.

De training wordt zodanig georganiseerd dat met alle fee-earners verdeeld in groepjes van maximaal 12 tot 15 deelnemers op interactieve wijze het proces van acquireren van ‘new business’ wordt doorlopen. Deze training wordt in een tijdsbestek van meerdere maanden gegeven.

Het is een ‘hands-on’-training zonder overbodige verwijzingen naar bestaande theorieën.  De training is onderverdeeld in vier delen:
 • basistraining ‘Acquireren kun je leren’;
 • na enkele maanden: presentatie van door de fee-earners zelf ontwikkelde acquisitie- en marketingplannen;
 • opnieuw enkele maanden later: terugkommiddag bespreking resultaat van de uitgevoerde plannen;
 • slotbijeenkomst waarin successen en resultaten worden gedeeld.

Hoe gaan we te werk?

New Decade Consultancy heeft een aantal ’tools’ ontwikkeld om advocaten en notarissen bij te staan in het noodzakelijke veranderingstraject van hun kantoren.
En let wel: niets doen is geen optie. Stilstand is achteruitgang.
Neem contact op

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .