New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Actie geboden: Vat de koe bij de horens

Recent heb ik artikelen gepost over de War for talenti en het gevaar voor burn-outii. Die beide blogs zijn duizenden malen gelezen. De minder gewenste effecten van beide fenomenen hangen sterk samen met de strategische inrichting en opbouw van het kantoor. Er is geen diepgaand onderzoek nodig om vast te stellen dat veel advocaten- en notariskantoren zeggen te werken volgens een overdachte en vastgestelde strategie, maar niets is minder waar.

Bekendheid met strategie

In mijn consultancypraktijk maak ik gebruik van een onderzoeksmethode met Questionnaires. Bij het invullen blijkt al bij vraag 2 inhoudende wat de gekozen waarden, missie en doelen van het kantoor zijn, dat dit voor velen niet duidelijk is. Dat komt ofwel doordat in het geheel geen geschreven Businessplan of Strategiedocument voorhanden is, ofwel dat dit stuk zich diep onder in een lade bevindt. In de gevallen dat een dergelijk document is opgemaakt, is de inhoud doorgaans niet duidelijk aan alle fee-earners overgebracht. Ook verandering en vernieuwing zijn onderwerpen die veelal niet besproken worden. Men werkt en leeft op veel kantoren enigszins volgens de waan van de dag. Dat is jammer, want dat beperkt de ontwikkeling van het kantoor in grote mate. Succes kan alleen bereikt worden indien iedereen hetzelfde doel nastreeft.

Onderzoek naar oorzaken

Er is veel onderzoek gedaan welke existentiële attitude kan leiden tot gestage ontwikkeling en groei van een advocatenpraktijk. Allereerst: het is een fabeltje dat alle advocatenkantoren in Nederland en Vlaanderen floreren. Zeker, er zijn kantoren waar de advocaten en notarissen een in de ogen van de zwijgende meerderheid van de bevolking een hoog inkomen genereren als winst uit onderneming. Er zijn echter nog veel meer advocaten en notarissen waar de jaarlijkse winst het inkomen van de Minister-President niet evenaart.

Dynamische versus Statische kantoren

In het 2022 Dynamic Law Firms Report van Thomson Reutersiii wordt uiteengezet, kort samengevat en geparafraseerd dat kantoren zonder duidelijke strategie - zogenaamde Statische kantoren - op de lange termijn sterk in het nadeel zijn ten opzichte van kantoren met een duidelijke strategie en focus - de zogenaamde Dynamische kantoren.

De Dynamische kantoren lopen voorop bij het omarmen van verandering, het invoeren van moderne technologie en ESG-initiatieven. En vooral, zij zijn duidelijk in de doelen die zij zichzelf stellen; zowel in de richting van de eigen fee-earners en ondersteunende diensten als ten opzichte van de clientèle. En dat blijkt te werken. Op zich is dat ook niet verwonderlijk. Ondernemen volgens een plan loont. Een huis bouwen begint ook bij een behoorlijk ontwerp. Pas nadat het ontwerp is voltooid, kan worden begonnen met het aanvragen van de vergunningen, het aanbrengen van de fundering etc. Men begint niet met het bestellen van de dakpannen.

Cijfers jaarverslag NOvA

Om een beeld te schetsen van de verschillen in kantoorattitude kan een blik op het jaarverslag 2021iv van de Nederlandse Orde van Advocaten verheldering bieden. Van de ruim 18.000 advocaten houdt 15% kantoor op een groot kantoor (meer dan 65 advocaten; in het arrondissement Amsterdam zelfs 35%); verschuift men de grens van wat een groot kantoor is naar meer dan 33 advocaten dan houdt 22% kantoor op een groot kantoor. Dat betekent dat meer dan 77% op kleinere kantoren ( < 33 advocaten) zijn werk doet. Concreet wil dit zeggen, dat bijna 14.000 advocaten in Nederland werkt op een kantoor dat naar alle waarschijnlijkheid geen staf heeft om zaken als Strategie (en daaruit voortvloeiende Focus) structureel en permanent op de agenda te plaatsen. Dat is een substantieel aantal. Ik voeg aan het voorgaande toe dat kantoren die zich specifiek op een bepaald rechtsgebied richten, zoals strafrecht, familierecht, vreemdelingenrecht etc. mogelijk uit mijn optelling gehaald kunnen worden. Maar ook dan blijft er een aanzienlijk aantal kantoren over die vallen in de categorie waarvan de omzet- en winstpotentie onnodig achterblijft.

Streef naar een gestructureerde werkomgeving

In het begin van deze blog heb ik verwezen naar de War for talent en de gevaren van burn-out. Het is een open deur, maar een kantoor met een duidelijke strategie en focus is aanzienlijk aantrekkelijker voor (jong) talent dan een kantoor waar men min of meer afwacht wat komen gaat. Hetzelfde geldt voor kantoren met een grote uitval van medewerkers. Een gestructureerde werkomgeving en duidelijkeid dragen bij aan het algemeen welbevinden, en dus aan het succes van het kantoor.

Mijn devies:
Tip: schroom niet om externe hulp in te roepen bij het proces van Strategie-ontwikkeling.

25 mei 2022

i TOEKOMST KLEINE ADVOCATENKANTOREN: DE ‘ WAR FOR TALENT ’ EN DE CONCURRENTIE;
ii ONTSTRESSENDE TIPS VOOR ADVOCATEN OM DE PRAKTIJKDRUK TE WEERSTAAN;
iii 2022 Dynamic Law Firms Report
iv https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/publicaties