New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Begroting 2022 - Stappenplan

Het Benchmark onderzoek van Kleos (oktober 2021) bevat een opvallende waarneming: kantoren in de Regio groeien minder hard dan kantoren in de Randstad. De oorzaak van die lagere groei wordt in het rapport niet beantwoord. Wat daarvan zij, lagere of onvoldoende groei is te vermijden. Dat vergt wel een degelijke inspanning van de Regio kantoren. Met name Ondernemerschap.

Stappenplan

Een onderdeel van het Ondernemerschap is het opstellen van een behoorlijke begroting met bijbehorende toelichting. Dat vergt een gedegen onderliggend plan. Een door alle kantoorgenoten gedragen Strategie en de daarbij behorende Positionering en Focus zijn essentieel.

Bij het opstellen van begrotingen voor het komende boekjaar is het doelmatig eerst terug te kijken naar de voorbije periode. Die cijfers laten zien welke (praktijk)groepen de eerder beoogde omzet-en winstverwachting hebben gehaald, en welke praktijken zijn achtergebleven.

Analyse oorzaken succes en achterblijven

Alle praktijkgroepen zullen min of meer hetzelfde traject moeten doorlopen. Wat ging goed en wat ging fout? Niet in een sfeer van afrekenen, maar in een context van verbetering, onderling respect en vertrouwen. Een belangrijke fase in het proces Is de analyse welke oorzaken ten grondslag liggen aan de winnende en aan de verliezende praktijken. Op basis van die analyse gekoppeld aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen dan nieuwe voorstellen worden ontwikkeld om succes verder te stimuleren en achterblijvers bij te staan bij de beoogde en gewenste verbetering.
Een gedeeltelijke herijking van de Positionering en Focus kan noodzakelijk zijn.

Deelplannen

Om het proces van de analyse en het maken van nieuwe plannen te stroomlijnen is het noodzakelijk dat alle praktijkgroepen tijdig hun plannen voor het komende jaar opstellen zodat de partnergroep daarvan een eenduidig geheel kan maken; sturing van en door het bestuur van het kantoor is daarbij van grote waarde. Dit geldt voor alle kantoren in alle soorten en maten en niet alleen voor middelgrote en grote kantoren.

Toetsing deelplannen

Vanzelfsprekend zal er een toetsing van de plannen moeten plaats vinden. De ter tafel liggende plannen moeten reëel en haalbaar zijn. Daarnaast zullen de uitkomsten van de plannen in een cijfermatige begroting moeten worden gegoten. Afgezien van de algemeen gebruikelijke en jaarlijks terugkerende begrotingsposten zal met name zal onder ogen moeten worden gezien welke consequenties de plannen hebben op het vlak van fee-earners en ondersteuning. En daarnaast of voor de praktijkontwikkeling nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. Een deugdelijke toelichting op de (deel)plannen is een randvoorwaarde voor een adequate uitvoering. Die uitvoering behoeft voortdurende monitoring.

Kiezen richting

Met deze werkwijze kan een richting worden gekozen en een behoorlijke en vooral ook duidelijke prioritering worden ingezet. Er kan gericht gewerkt worden aan groei van de praktijk; daarnaast kan de broodnodige sturing in de juiste richting plaats vinden.
Dat neemt niet weg dat de hiervoor besproken analyse en de daarop geënte plannen ertoe kunnen leiden dat van bepaalde praktijken en hun fee-earners op termijn afscheid wordt genomen, omdat deze bijvoorbeeld als standalone beter tot hun recht kunnen komen. Terwijl juist andere praktijken zullen moeten worden uitgebreid of wellicht zelfs van ‘scratch’ gestart.
Een passend Stappenplan is essentieel voor het vaststellen van een begroting en het tijdig herijken van de Strategie en de daaruit voortvloeiende Focus en Positionering; en blijft noodzakelijk voor het behoud van een continue winstgevende en efficiënte exploitatie van het advocaten- en notariskantoor als onderneming.

Voor overleg mail naar: w.hengeveld@newdecade.be

25 november 2021