New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Advocatuur, corona en NOW

In maart 2022 heeft het UWV het Register zesde aanvraagperiode NOW gepubliceerd. Nu de Corona-pandemie haar ergste gevolgen begint te verliezen, kan een eerste balans worden opgemaakt.

Voorop zij opgemerkt dat de NOW-regeling voor veel kantoren een uitkomst is geweest om hun exploitatie te kunnen voortzetten en hun werkgelegenheid te behouden. Ik veroorloof mij een paar opmerkingen.

De cijfers van de uitbetalingen

De cijfers van aanvraagperioden NOW laten voor de advocatuur een interessant beeld zien. In de eerste aanvraagperiode (globaal eerste helft 2020) hebben 388 Nederlandse advocatenkantoren voor ruim € 8.150.000 aan steun ontvangen; voor relatief lage bedragen, maar ook voor zeer substantiële bedragen. Van € 300 tot bijna € 300.000.

In de tweede ronde tel ik 134 aanvragers tot een totaal bedrag van ruim € 3.000.000. De lagere bedragen zijn vergelijkbaar met de eerste ronde; de hogere bedragen blijven steken bij ongeveer € 170.000.

In de derde ronde ligt het totaal aangevraagde bedrag rond de € 1,2 miljoen (89 aanvragers), in de vierde ronde rond de € 1,3 miljoen (90 aanvragers), in de vijfde ronde ruim € 1.000.000 (60 aanvragers) en in de zesde ronde blijven de aanvragen steken op ruim € 975.000 (58 aanvragers).

Wat kan uit de cijfers worden opgemaakt?

Analyse van de cijfers maakt duidelijk dat met name in de eerste aanvraagperiode begrijpelijkerwijze een zekere paniek zich van de aanvragers heeft meester gemaakt. De algemeen ingestelde ‘lock down’ stelde de hele maatschappij en dus ook de advocatenkantoren voor een ongekende problematiek. Veel kantoren hebben kennelijk het zekere voor het onzekere genomen en de NOW-uitkering in die eerste periode aangevraagd. Duidelijk is dat in de tweede aanvraag periode de rust op veel kantoren alweer enigszins was teruggekeerd. Dat volgt alleen al uit het aantal aanvragers: 388 in de eerste periode tegenover 134 in de tweede periode.

Een tweede opmerkelijke vaststelling is dat in geen van de zes geanalyseerde Registers een Top-50 kantoor voorkomt, terwijl die kantoren over het algemeen omvangrijke ondersteunende staven in dienst hebben. Naar verluidt hebben wel op verscheidene van die kantoren ‘cash calls’ plaatsgevonden. Een sterke balans betekent dat men tegen een stootje kan.

Een derde opvallend punt is enerzijds dat sommige kantoren voor relatief zeer lage bedragen (beneden de € 1.000) aanspraak op de NOW-regeling hebben gemaakt, terwijl andere kantoren juist voor hoge bedragen aanspraak hebben gemaakt op de NOW-regelingen.

Voor de hogere bedragen: ik tel 20 kantoren die (i) telkens in vrijwel elke aanvraagperiode een uitkering van meer dan € 10.000 hebben aangevraagd en (ii) gezamenlijk gedurende alle perioden bijna € 3.400.000 hebben ontvangen op het totaal van uitkeringen in de zes perioden van ongeveer € 16 miljoen.

De genoemde 20 kantoren vormen een te divers palet om zonder uitvoerige en specifieke analyse een oordeel te vellen omtrent de oorzaken die hebben geleid tot de noodzaak om de vastgestelde omvangrijke NOW-steun aan te vragen om als kantoor te kunnen overleven.

Een uitzondering op de vorige alinea leidt tot een vierde constatering: met name kantoren die zich expliciet op strafrecht hebben toegelegd (hetgeen onder meer blijkt uit hun naam) en kantoren die uitsluitend incasso’s behandelen, hebben een substantieel beroep gedaan op de NOW-regelingen. De vraag kan rijzen of een volstrekt eenzijdige focus op de lange duur een juiste strategie is; dan wel of een-meer gediversifieerde praktijkopbouw niet de voorkeur verdient.

Tip

Zowel de Corona-pandemie als de recente ontwikkelingen in Oost-Europa tonen de noodzaak aan om te denken in scenario’s. Dat geldt ook voor de businessplannen van advocatenkantoren. Denk bij het opstellen van het businessplan dus in tenminste 3 verschillende scenario’s. zoals:
  (i) het blijft zoals het is;
  (ii) er doet zich onvoorziene omstandigheden voor, zoals een oorlog of een pandemie;
  (iii) alle seinen staan op groen.

31 maart 2022