New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Strategie bij advocaten op de tweede plaats

Vanuit vele hoeken wordt vastgesteld dat strategische vernieuwing binnen de advocatuur niet voldoende van de grond komt. Anderzijds wordt vanuit het perspectief van de klant steeds meer een efficiënte dienstverlening gevraagd, tegen een betaalbare prijs en vooral met toegevoegde waarde. Daarnaast wordt er vanuit vele hoeken geknabbeld aan de klassieke markt van de advocatuur.

Wat is toch de oorzaak dat de gemiddelde advocaat zo weinig ondernemend en toekomstgericht is? In enkele recente onderzoeken wordt die vraag beantwoord.

Allereerst wijs ik op de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Thomson Reuters in samenwerking met Georgetown University: Law Firm Business Leaders Report 2019.

Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, is nu eens niet gebaseerd op enquêtes bij de grootste advocatenkantoren, maar is hoofdzakelijk ingestoken op kantoren met 50 tot 175 fee-earners; slechts een derde van de deelnemende kantoren telt meer dan 175 advocaten. Bijna 90% van de deelnemers heeft bovendien de vragen laten beantwoorden door niet fee-earners.

Wat zijn zoal de voornaamste uitkomsten van het onderzoek?
De vraag rijst natuurlijk onmiddellijk of de in de USA geschetste waarnemingen ook in Nederland worden gezien. Uit een in april 2019 door Wolters Kluwer gepubliceerd rapport ‘De juridische sector is in transformatie’, kan die conclusie zeker worden getrokken.

Het Wolters Kluwer onderzoek is zeer breed opgezet, zowel in Amerika als Europa uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op drie kerngebieden en vroeg aan juristen een beoordeling te geven van hun huidige situatie, hun toekomstige prioriteiten en bereidheid om te bepalen wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst in de volgende gebieden:

Tools & Technologie; Klantbehoeften & -verwachtingen; en Organisatie & Talent.

De belangrijkste trends waarvan men blijkens het Wolters Kluwer rapport de grootste invloed verwacht, zijn de volgende:

Interessanter nog dan de verwachtingen is of de ondervraagden ook denken dat hun organisatie goed is voorbereid.

De gedachte dringt zich op dat de houding van de ‘rank-and-file-partners’ uit het Thomson Reuters rapport dezelfde is als van degenen uit het Wolters Kluwer rapport die menen dat het kantoor niet goed voorbereid is op de komende veranderingen. Waarom nemen degenen die menen dat hun organisatie niet goed is voorbereid op veranderingen die zich voordoen, immers geen initiatief om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke voorbereiding wel plaatsvindt? De vraag stellen, is eigenlijk ook haar beantwoorden.

Andere belangrijke bevindingen van de 2019 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey zijn:

De Survey van Wolters Kluwer geeft aan dat de toekomst van het juridisch vakgebied werkelijk ‘Global’ is, gesteund door soortgelijke bevindingen in de VS en Europa.

Hoewel de oplossing van de problematiek voortvloeiend uit de veranderingen die in het juridische werkveld optreden, veelal gezocht wordt in het versneld omarmen van ‘Legal Tech’, blijkt in de praktijk dat het hier gaat om ‘wishful thinking’ en niet om concreet uitgevoerd beleid. Saillant detail, maar onrustbarend, minder dan 24% van de ondervraagden zegt de nieuwe technologieën goed te begrijpen.

Conclusie: de ‘Law Firm Leaders’ zijn zich wel bewust van de veranderingen die de markt aan de advocatenkantoren oplegt. Het probleem ligt bij wat Thomson Reuters de ‘rank-and-file-partners’ noemt. Deze groep is kennelijk meer beducht voor de dagelijkse winst dan de lange termijn overleving van het kantoor. Anders gezegd: deze ‘rank-and-file-partners’ gedragen zich zoals de konijnen die recht in de lamp van de stroper kijken en roerloos afwachten totdat deze er met de jachttrofee vandoor gaat. De gemiddelde advocaat houdt van zijn vak, maar is minder genegen zijn kantoor te leiden naar een aan de tijd en dus de markt aangepaste toekomst.

Oplossing: