New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Crisis bij advocaten in slow motion?

Het Financiële Dagblad1 kopt op 2 september 2020:

“Coronacrisis raakt advocaten en accountants in slow motion”.

Die mededeling baseert het FD op een nieuwe Sectorprognose2 van ABN-AMRO van dezelfde dag. Leest men de prognose van de bank volledig, dan blijkt dat voor 2020 een afvlakkende groei voor de advocatuur wordt ingeschat. Voor 2021 wordt een gemiddelde krimp van 1% verwacht. Dat lijkt op zich overkomelijk, ware het niet dat het om een gemiddelde gaat.

Een nauwkeuriger analyse van de huidige gang van zaken leert dat met name vragen van overleven van ondernemingen nog volop beantwoord moeten worden. Praktijken op het gebied van herstructurering en dus ook arbeidsrecht hebben een goede instroom van zaken; hetzelfde geldt ten aanzien van vragen naar aanleiding op loonsubsidieregelingen die door de Overheid zijn opgetuigd. De gehele economie wordt echter geraakt door afname in investeringen en consumptie, een lager exportvolume, een toenemend aantal faillissementen en werkloosheid.

In recente Angelsaksische publicaties leest men dat de echte top van de advocatuur veel werk heeft op het vlak van crisisbeheersing. De kantoren onder die top - en dat is het overgrote deel - hebben ook nu al te kampen met verminderd werkaanbod. Het zijn ook die kantoren die personeel - zowel fee-earners als staf - ontslaan en zich beperken bij het aannemen van jonge recent afgestudeerde juristen. In continentaal Europa liggen de zaken niet wezenlijk anders.

Voor praktijken die zich bezig houden met B2B-contracten en fusies en overnames geldt een genuanceerd beeld. Bedacht moet worden dat zodra ondernemers de hand op de knip houden, dat zijn uitwerking heeft op de uitbesteding van juridisch werk aan zakelijke dienstverleners. Het gevolg is, dat vooral praktijken en soms hele kantoren die eenzijdig zijn gericht op een bepaald deel van de markt te kampen hebben met een beperkter instroom van nieuw werk. Die kantoren zullen andere takken van het recht moeten aanboren om een structurele teruggang in omzet en dus winst te voorkomen. De verwachting is dat kantoren met een eenzijdige zeer gespecialiseerde praktijk naast een periode van krimp en lagere omzet ook verdere tariefdruk zullen ondervinden.

Het gevaar bestaat dat binnen kantoren met een gediversifieerde praktijk de onderlinge verschillen uitvergroot zullen worden. Met name de advocaten die werkzaam in de onder druk staande praktijken zullen alle zeilen moeten bijzetten om aan de binnen die kantoren onderling afgesproken contractuele verplichtingen ten aanzien van omzet en leverage te kunnen blijven voldoen.

Er zijn allerlei redenen op te noemen om af te wachten wat de toekomst zal brengen. Verstandiger beleid is daarentegen om de bestaande situatie van het kantoor in kaart te brengen in functie van de markt en vooral met de ontwikkelingen op die markt.

In een eerdere blog schreef ik al een vragenlijst te hebben samengesteld die kan bijdragen aan de inventarisatie en daarop volgende noodzakelijke gedachtenvorming.

Wil je de vragenlijst ontvangen, stuur een mail met verzoek daartoe aan: w.hengeveld@newdecade.be

1 https://fd.nl/ondernemen/1355672/coronacrisis-raakt-advocaten-en-accountants-in-slow-motion 
2 Coronacrisis raakt advocaten en accountants in slow motion;