New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Postcorona herstart en het inzetten van technologie

Vergrijzing en ontgroening

Vergrijzing en ontgroening zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. Zodra de recessie voorbij is, zijn ook de de onvervulbare vacatures terug. Aldus Mathijs Bouman in FD van 25 september 2020i. Bouman pleit ervoor de BIK snel te wijzigen in de RIK: de Robotgerelateerde Investeringskorting. In ‘a nut shell’: geen banen creëren maar investeren in automatisering.

Human Capital

Han Mesters vraagt in zijn columnii ‘Human capital: het enige kapitaal dat ertoe doet’ van 17 september 2020 aandacht voor de dringende noodzaak om naast de speciale investeringsaftrek voor bijvoorbeeld kleinschalige investeringen in bedrijfsmiddelen of in milieumaatregelen, een fiscaal vriendelijke regeling voor scholingskosten in te voeren. “In een samenleving die op de kop staat door de crisis en razendsnelle technologische ontwikkeling, zou mobiliteit van de werknemers prioriteit moeten hebben.” Het gaat dan met name om werknemers in de luchtvaart, recreatie en horeca. Aldus Mesters.

Een menselijker rechtsbedrijf

In geheel ander verband breken Maurits Barendrecht en Maurits Chabot in hun boek ‘Het Papieren Paleis’ een lans voor een menselijker rechtsbedrijf. Met name de oplossing van de triviale problematiek van de burger en consument zou centraal moeten. Zij pleiten voor een systeem waarin partijen met elkaar in gesprek gaan in plaats van het eeuwenoude toernooimodel te hanteren.

Pleidooi voor gebruik moderne technologie

Zowel in de gedachtenlijn van Bouman als in de voorstellen van Barendrecht en Chabot schuilt onderhuids een krachtig pleidooi voor het gebruik van moderne technologie. Bouman suggereert een sterke robotisering voor bedrijven; Barendrecht en Chabot pleiten onder meer voor het ontwikkelen van Online Platforms waar rechters en specialisten conflicten digitaal kunnen oplossen.iii

Hedendaagse eisen cliënten

Deze ontwikkelingen en uitspraken passen perfect bij de hedendaagse eisen die het bedrijfsleven en de burger/consument stellen aan de advocatuur. Een visie die ook al bestond voor het uitbreken van de Corona-pandemie. De gemiddelde cliënt vraagt een onderzoek naar de oorzaak van opgetreden problematiek en een daarop gerichte oplossing. Dit alles binnen de context van zijn onderneming en de branche waarin hij werkzaam is. Hetzelfde geldt voor de zo gewenste anticipatie op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Alom wordt een pro-actieve opstelling van adviseurs en belangenbehartigers gevraagd. Op veel plaatsen wordt al volgens deze zienswijze gewerkt.

Voordelen Technologie

Bij de invulling van de Technologie valt er nog wel veel winst te behalen. Het automatiseren van de Intake, het grotendeels automatisch opmaken van overeenkomsten, het in zijn algemeenheid voorkomen dat tweemaal hetzelfde moet worden gedaan; het zijn alledrie voorbeelden van voordelen die op betrekkelijk eenvoudige wijze behaald kunnen worden. Het schort echter in veel gevallen aan twee dingen.

I. Advocaten zijn reactief

Allereerst zijn de meeste zakelijke dienstverleners reactief van karakter. Men heeft een vak geleerd en daarmee wil men aan de gang. Daarbij speelt een rol dat jonge advocaat-stagiaires binnen de setting van hun kantoor worden opgeleid door de oudere advocaten. Veelal is er een lopende praktijk die wel organisch groeit. Zelden bestaat er echter een structurele groeistrategie binnen het kantoor. Laat staan dat jongere advocaat-medewerkers bij de uitvoering daarvan in brede zin worden betrokken. Dit betekent dat mogelijk wel latent aanwezig ondernemerschap niet als zodanig wordt gestimuleerd. Dat is een gemiste kans. Cliënten geven de voorkeur aan diegenen die bereid zijn ‘out-the-box’ te denken boven degenen die louter gebaande paden bewandelen. En laat de gedachte varen dat elke overeenkomst in juridische zin uniek is.

II. Omvang financieringslast

De tweede belemmering vloeit voor uit de bij velen levende gedachte dat de omvang van de financiering die nodig is voor het invoeren van een adequate nauwe technologie, zeer substantieel is en dus niet gedragen kan worden door het gemiddelde advocatenkantoor, maar slechts door de grote internationaal opererende kantoren en de BIG4 accountants. Ten dele is deze gedachte juist. Met name indien ‘from srcatch’ software wordt ontwikkeld. Echter, er zijn al heel wat pakketten voor zowel het opmaken van bijvoorbeeld basis-overeenkomsten als voor Legal Project Management. Pakketten die tegen relatief geringe geldelijke investeringen kunnen bijdragen aan het efficiënter exploiteren van het kantoor.

Efficiëntie

Efficiënter betekent in dit geval dat de cliënten niet alleen doelmatiger bediend kunnen worden - bijvoorbeeld sneller en met minder fouten - maar ook voor een lagere prijs. Tegelijkertijd kan de advocaat zijn aandacht besteden aan intellectueel hoogwaardiger werk en dus zijn opdrachtgevers op een beter niveau bedienen.

Samenwerking bij ontwikkeling software

Een andere mogelijkheid is dat verschillende kantoren de handen ineen slaan bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Het gebruik maken van dezelfde eenduidige software staat allerminst in de weg aan het aanbieden van zelf ontwikkelde overeenkomsten en dergelijke. Het beperkt dus ook niet de ontwikkeling van het eigen ‘Unique Selling Point’. Het in de aanhef van deze blog gesignaleerde terugkerende tekort aan arbeidskrachten in de periode na de pandemie vraagt om verdere en spoedige ontwikkeling en toepassing van vernieuwende technologie.

30 september 2020

iWeg met de BIK. Geef alleen belastingkorting aan bedrijven die banen vernietigen;
iiHuman capital: het enige kapitaal dat ertoe doet;
iii Barendrecht en Chabot, Het papieren paleis, pag. 227 (Uitgeverij Balans, 2020)