New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Productiviteit advocaten bij langdurig thuiswerken?

Regeren is vooruitzien. Zodra het Corona virus enigszins onder controle is, zal er beslist moeten worden over de vraag of het structureel thuiswerken wordt gecontinueerd en dus ook gefaciliteerd en met name in welke mate. Een aantal aspecten is bij die beslissing van belang.

Lagere omzet in plaats van besparing

Aanvankelijk werd in onderzoeken gewag gemaakt van een overall besparing voor de samenleving van € 4 mrd. Nader onderzoek van PwC laat echter zien dat bedrijven op den duur jaarlijks € 1,5 mrd duurder uit zouden kunnen zijn.i Met name een mindere betrokkenheid, minder innovatie en een hoger ziekteverzuim zouden daaraan ten grondslag liggen. Vergelijkbare onderzoeksresultaten zijn te lezen in het uit 2017 daterende onderzoek van Regus, De verrassende waarheid over thuiswerken.ii Veel van de in aanvang positieve effecten zwakken na verloop van tijd af. In het rapport van Regus wordt gepleit om de juiste balans te vinden tussen thuiswerken en het werken op kantoor.
In mijn blog ‘DE VAKANTIES VOORBIJ. TERUG NAAR KANTOOR, MAAR HOE?’iii wees ik op de grote nadelen van het permanent werken op afstand. Het niet bij elkaar binnen kunnen lopen, de beperkingen in het fysiek netwerken, maar met name het ontbreken van menselijk contact is op den duur weinig bevorderlijk voor een efficiënte samenwerking.

Well being versus productiviteit

In een recente publicatie van Acritas LAWYER PRODUCTIVITY UNDER ATTACK: HOW TO FIGHT BACKiv worden de resultaten van onderzoek onder een grote groep advocaten gedeeld. Wat blijkt? De impact op de ‘well being’ van advocaten is sterk verhoogd. Hieruit komt de voortvloeiende wens voort om in de toekomst na de Corona pandemie op beperkte schaal van huis uit te werken. Gemiddeld willen advocaten niet meer dan ten hoogste 1 tot 2 dagen per week buiten de eigen kantooromgeving werken. Als grote nadelen worden blijkens het genoemde onderzoek gezien de problematiek die opkomt bij Business Developmentv -‘Nieuwe vrienden maak je niet via een scherm’-, Team Management, samenwerking binnen het team en kantoor als zodanig, en het vinden van een duurzame Work-life Balance.
Als gevolg van deze omstandigheden staat de productiviteit van de advocaat onder druk. De opgesomde nadelen wegen niet zonder meer op tegen het voordeel van ongestoord kunnen werken.
Het ligt voor de hand om de bestaande wens om met regelmaat thuis te kunnen werken te betrekken bij het nemen van beslissingen omtrent de balans thuiswerken/aanwezig zijn op kantoor. Een belangrijk aspect zal het op peil houden van de productiviteit van de fee-earners worden. Maar ook de wensen van de cliënten en vooral het aanhoudende verzoek voor een efficiënte dienstverlening te zorgen. De klant centraal blijft het uitgangspunt.

Minder uren bevorderen Well being medewerkers

Interessant is dat in het onderzoek van Acritas separaat aandacht besteed wordt aan het feit dat veel advocaten gemiddeld meer dan 9 uren per dag werken. Vastgesteld wordt dat het minder uren maken in de huidige Corona periode het algemeen welzijn van de advocaten bevordert. Benadrukt wordt dat vooral voorkomen moet worden dat oude gewoonten herleven, zoals bijvoorbeeld overwerk in de nachtelijke uren in die gevallen dat dit strikt genomen niet noodzakelijk is. Ten aanzien van dit laatste, iedereen weet dat de productiviteit ’s nachts drastisch achteruit gaat evenals de scherpte.

Voorkom eenzaamheid

In mijn blog van ‘Wat bepaalt het succes van het moderne advocatenkantoor?vi noem ik als eerste factor ‘Gezond verstand’. Veel van wat ik hiervoor heb geschreven, is het toepassen van het Gezond verstand. En één ding is zeker, ook zonder wetenschappelijk psychologisch onderzoek: de mens is niet gemaakt om in eenzaamheid te leven. Dat geldt voor schoolkinderen, maar net zo goed voor volwassenen. We kunnen ons werk niet behoorlijk uitoefenen zonder de regelmatige fysieke nabijheid van collegae. Na verloop van tijd verandert de aanvankelijke euforie van het niet dagelijks te hoeven reizen naar en van kantoor en het in alle rust doen van de overeengekomen arbeid, in een beklemmende eenzaamheid.
Het voorkomen van eenzaamheid moet leidend zijn bij de invulling van de maatregelen die genomen moeten worden bij de terugkeer naar kantoor. Met name zal de kunst zijn het welbevinden van de fee-earners in lijn te brengen met de gewenste productiviteit en efficiëntie. Dit is feitelijk niet een van de prepandemie afwijkende situatie.

11 november 2020

iZie FD van 29 oktober 2020; PwC: thuiswerken kost €1,5 mrd per jaar;
iihttps://www.regus.be/work-belgium/nl-be/surprising-truth-working-home/
iiihttp://www.newdDe vakanties voorbij Terug naar kantoor maar hoe
ivhttps://www.acritas.com/news/lawyer-productivity-under-attack-how-fight-back
vLees ook NRC 6 november 2020; Nieuwe vrienden maak je niet via een scherm;
viWat bepaalt het succes van het moderne advocatenkantoor