New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Corona Herstartkit voor de advocatuur

In het Advocatenblad van 7 mei 2020 doet Francisca Mebius verslag van haar rondgang langs enkele kantoren. Met name komen enkele aspecten van de ‘anderhalve meter’-economie aan de orde. Het lijkt erop dat de geïnterviewde kantoren in de eerste periode van de heropstart streven naar een 50%-bezetting. Het valt niet uit te sluiten dat veel advocaten het normale kantoorleven in de zoemende bijenkorf op betrekkelijk korte termijn zullen hervatten. Wel verwacht ik dat er ook na de overgangsperiode na de lock down relatief vaker online vanuit huis zal worden gewerkt. Ook zullen meer dan in het verleden regelmatiger Teams of Zoom vergaderingen worden gehouden. Echter niet uit het oog mag worden verloren dat belangrijke deals veelal in de wandelgangen worden bekokstoofd, zodat ‘face to face’ bijeenkomsten zeer opportuun zullen blijven.

Visie is belangrijker dan technische aanpassingen
Visie is echter belangrijker dan technische aanpassingen. Dus terwijl het kantoor wordt ingericht om een heropstart mogelijk te maken, zou de bestaande strategie tegen het licht moeten worden gehouden. De Coronacrisis is er zo één waarop de uitspraak van Churchill toepasselijk is: “Never waste a good crisis”.

Daling omzet leidt tot drievoudige daling winst
In het bedrijfsleven maar ook in het dagelijks leven van de consument zijn we al snel tevreden indien we de gebruikelijke routine kunnen handhaven. Het vergt enige moed en vooral ondernemerschap om de vraag te stellen waarom bepaalde dingen gaan zoals deze gaan. Toch is het nodig om dit soort kwesties met regelmaat aan de orde te stellen. Dit is niet alleen het geval omdat onder meer sociaal-economische omstandigheden voortdurend veranderen. Ook en met name de impact van de huidige Coronacrisis noopt tot het nemen van drastische maatregelen. In de markt worden al percentages van omzetdaling op jaarbasis genoemd voor het gemiddelde advocatenkantoor van 20%. Dat betekent dat de jaarwinst voor de partners zonder ingrijpen met omstreeks 60% zal dalen. In eerdere blogs (zie hieronder) heb ik aanbevelingen gedaan voor zowel korte termijn als lange termijn maatregelen. Daarop nu een vervolg.

Lessen trekken uit crisisperiode
In veel berichten, met name in de Angelsaksische online tijdschriften, kan men lezen dat het voor de advocatuur van het grootste belang de juiste lessen te trekken uit de huidige Corona-crisis.
In het bijzonder wordt de vraag opgeworpen of binnen het kader van de kantoorstrategie niet verder moet worden gekeken dan louter het verdienen van geld. Kantoren zouden daarnaast moeten nagaan wat zij zouden kunnen bijdragen, kort samengevat, om de ‘wereld te verbeteren’. In het algemeen worden onderwerpen genoemd als het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit.

Maar ook worden zaken genoemd als een structurele bijdrage aan het gevecht tegen de klimaatverandering. Dit laatste door bijvoorbeeld het aanbieden van modelcontracten om die klimaatverandering te helpen tegengaan. Vanuit het bedrijfsleven worden evenzeer initiatieven genomen om de externe advocaten te dwingen om bijvoorbeeld diversiteits - en inclusiviteitsmaatregelen te nemen en ‘pro bono’-werk te faciliteren, dit op straffe van het inhouden van een bepaald percentage op de gedeclareerde honoraria. Er worden kortingspercentages van 15% genoemd.

Naast deze voorbeelden zijn er de meer basale issues die in ogenschouw zouden moeten worden genomen; basale onderwerpen die eerst uitgeklaard moeten worden alvorens de brede maatschappelijke aspecten op een deugdelijke wijze kunnen worden ingebracht in de algemene kantoorstrategie en de daaraan ten grondslag liggende missie.

Vragen bij herijking Missie en Strategie
Ik noem enkele onderwerpen die op de agenda zouden moeten staan bij de herijking van de missie en de strategie. De hele lijst is langer, maar een blog als deze vraagt om beperking. Dit zijn allemaal indringende vragen die zouden moeten leiden tot een aangepast kantoormodel. Dat is niet eenvoudig. De vragen behoren allemaal tot de Corona Herstartkit voor de advocatuur. Externe begeleiding bij de beantwoording van deze vragen kan zeer doelmatig zijn.