New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Post Corona begroting, aandachtspunten ter overdenking

Het opstellen en overdenken van de begroting voor 2021 is in de huidige Corona-tijd van groter belang dan ooit. Veel kantoren hebben in 2020 geleden onder substantieel omzetverlies. De vraag is of dat omzetverlies structureel is voor de komende jaren of slechts conjunctureel in 2020 en 2021. Dit zal afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de economie herstelt. Met name zullen daarbij de omvang van de verspreiding van het virus, een geneesmiddel voor geïnfecteerden en een vaccin dat preventief werkt, van belang zijn. Ten tijde van het schrijven van dit blog zijn de signalen voor indamming door medewerking van de gehele bevolking niet hoopgevend. Er zijn te veel mensen die zich niets of onvoldoende aantrekken van de voorgeschreven maatregelen.

De begroting voor 2021 zal nog meer dan andere jaren gestoeld moeten worden op een deugdelijk jaarplan en beter nog op een meerjarenplan. In een dergelijk plan zullen alle onderdelen van het kantoor de revue moeten passeren. Dus zowel die units die het primaire proces vormen, als de afdelingen die ondersteunend zijn, bijvoorbeeld de back-office. De huidige vakantieperiode leent zich bij uitstek om de spreekwoordelijke stip aan de horizon meer gestalte te geven.

Scenario’s en meerjarenplanning

Het is ondoenlijk om in een meerjarenplan volledig rekening te houden met interrupties zoals de Covid-19 pandemie. Het is immers onmogelijk om het verloop en de omvang van een dergelijke pandemie met redelijke zekerheid te voorspellen; noch op het vlak van gezondheid, noch op het gebied van de sociaaleconomische gevolgen. Het is echter wel mogelijk om in het meerjarenplan een drietal scenario’s te schetsen. Men kan van een slecht, een gemiddeld en een goed scenario uitgaan; zowel in de begroting, dus in het budget voor de komende jaren als in de daarop gebaseerde balansen. De scenariogedachte moet vanzelfsprekend ook voorgezet worden bij een relatief detail als het opzetten van een doorlopende liquiditeitsprognose. Het voordeel van een dergelijke driezijdige liquiditeitsprognose is dat de werkelijke gang van zaken daaraan gemakkelijk gespiegeld kan worden. Dat geeft onmiddellijk en voortdurend inzicht in de gang van zaken en duidelijkheid of van het ene naar het andere scenario moet worden overgeschakeld.

Naast deze algemene opmerkingen zou in de begroting, de meerjarenplanning en de specifieke jaarplanning voor het komende jaar binnen het kader van de drie scenario’s, in ieder geval aandacht besteed moeten worden aan de volgende issues:


Aandachtspunten
OmzetverwachtingKosten en VoorzieningenBusiness DevelopmentThuis werkenTechnologieLeverageHuman resourcesEilandenrijk
  1. Advocatie 15/07/2020: Een aantal kantoren heeft veiligheidshalve de NOW-subsidie aangevraagd. 450 kantoren ontvingen in totaal € 13,5mln. Indien achteraf niet voldaan is aan de criteria voor uitbetaling van de subsidie, dient het betaalde voorschot terugbetaald te worden.
  2. Zie ook het Register NOW (1.0)
  3. Artificial Lawyer; Lawyer Evolution: What Covid-19 may bring