New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Top 50 Advocatuur 2022: Battle for Talent

Medio januari 2022 heeft Advocatie de cijfers van de aantallen advocaten van de Nederlandse Top-50 gepubliceerd. Ik veroorloof mij enkele opmerkingen over de cijfers en het commentaar van zowel de redactie (Joris Rietbroek) als van Gerard Tanja.

Meetellen juristen in de cijfers

Sedert 2021 worden in de cijfers van Nederlandse kantoren de daar werkzame buitenlandse advocaten c.q. juristen meegeteld. Wie niet worden meegeteld zijn de juristen/niet-advocaten die op verschillende met name middelgrote kantoren werkzaam zijn. Dat is jammer omdat die juristen veelal ook declarabel werk verrichten. Indien deze juristen wel meegeteld zouden worden, zou de Top-50 er op een aantal plaatsen anders uitzien.

Vergelijking op langere termijn


Tweede opmerking ziet op de duiding van de groei- dan wel krimpcijfers. Worden deze cijfers niet vergeleken met het direct voorafgaande jaar, dan blijkt dat de groei dan wel de krimp beduidend egaler is, dan wanneer de jaren 2021 en 2022 met elkaar worden vergeleken. Het enige Zuid-as kantoor dat echt significante groeicijfers over de jaren heen laat zien, is De Brauw. De andere Zuid-as kantoren blijven hangen rond de fee-earner aantallen van 2020. Wellicht hebben deze kantoren niet als hoofddoel groei in fee-earner aantallen.

Aanpassen werkprocessen aan pandemie


Een derde punt betreft het commentaar van Gerard Tanja. Hij suggereert dat de beperkte groei dan wel krimp bij de Zuid-as kantoren zou zijn veroorzaakt door een sterk vergrote aandacht op het aanpassen van werkprocessen, etc. Ik zou die visie willen nuanceren. Allereerst is 2022 het tweede pandemiejaar; de aanpassing zal dus eerder in 2021 hebben plaatsgevonden. Bovendien kan een gevolg van een dergelijke op zich mogelijke aanpassing eerst volledig beoordeeld worden zodra en nadat de omzetcijfers zijn gepubliceerd. De mate van succes van een onderneming is immers niet uitsluitend gebaseerd op aantallen medewerkers, maar veel meer op winstgevendheid.
De relatieve krimp is zeer waarschijnlijk eerder veroorzaakt door de lastige arbeidsmark voor advocaat-medewerkers. Wellicht is ook een trend dat jonge juristen om wat voor reden dan ook eerder kiezen voor een middelgroot kantoor in de regio dan voor de Zuid-as of een Angelsaksisch kantoor. Enquêtes over dit onderwerp geven geen duidelijk beeld.

Focus Mid-market kantoren


Een vierde punt betreft evenzeer het commentaar van Gerard Tanja. Hij geeft aan dat het veel mid-market kantoren lange tijd ontbrak aan voldoende focus. Die vaststelling is op zich juist. Maar ook hier past enige nuancering mijnerzijds. Een korte blik op de websites van de door Tanja genoemde kantoren - Nysingh, Hekkelman en Holla - leert dat in ieder geval op basis van die websites niet de conclusie kan worden getrokken dat deze kantoren scherpere keuzen hebben gemaakt. Hekkelman en Holla hebben beide nog behoorlijk grote secties Familierecht en Letselschade. Nysingh heeft op eerste gezicht geen Familierecht maar ook een behoorlijk grote letselschade praktijk. Naast deze consumenten praktijken voeren alledrie de kantoren ook een Ondernemigsrechtpraktijk. De vraag of deze kantoren voor een scherpere focus hebben gekozen lijkt dus niet zonder meer bevestigend te kunnen worden beantwoord. Het lijkt aannemelijker dat de bedoelde kantoren in de ‘Battle for talent’ voor advocaat-medewerkers op dit moment een voorsprong nemen.

Voorlopige conclusies


Mijn voorlopige conclusie op basis van de fee-earner aantallen zoals die nu - januari 2022 - door Advocatie zijn gepubliceerd, is dat de grote Zuid-as kantoren behalve De Brauw hun advocaten aantallen al enige jaren min of meer op hetzelfde niveau houden. In de loop der jaren vindt er wel enige fluctuatie plaats. Deze fluctuatie lijkt te verklaren door de wijze waarop de aantallen bepaald worden enerzijds en incidentele in- en uitroom anderzijds. Tweede voorlopige conclusie is dat de ‘Battle for talent’ wellicht op dit moment in het voordeel van de Mid-Market kantoren uitvalt. De tijd zal leren of deze trend zal aanhouden,

13 januari 2022


Voor advies en overleg: w.hengeveld@newdecade.be